Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juni 2020
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT
  Een nieuwe titel XIII bis, "Buitengewone omstandigheden", is van toepassing vanaf 18.1.2021 (zie Aangenomen teksten van 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 2 : REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 159 : Procedure ter plenaire vergadering zonder amendementen en zonder debat

1.   Indien een verslag werd goedgekeurd in de commissie met minder dan een tiende van de stemmen tegen, dan wordt het op de ontwerpagenda van het Parlement ingeschreven om zonder amendementen in stemming te worden gebracht.

Hierover vindt een enkele stemming plaats, tenzij vóór de opstelling van de definitieve ontwerpagenda door leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken een schriftelijk verzoek is ingediend om amendementen te mogen indienen, in welk geval de Voorzitter een termijn vaststelt voor de indiening van amendementen.

2.   Punten die op de definitieve ontwerpagenda worden ingeschreven om zonder amendementen in stemming te worden gebracht, worden ook zonder debat in stemming gebracht, tenzij het Parlement bij de aanneming van de agenda aan het begin van de vergaderperiode op voorstel van de Conferentie van voorzitters of op verzoek van een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, anders beslist.

3.   Bij de opstelling van de definitieve ontwerpagenda van een vergaderperiode kan de Conferentie van voorzitters voorstellen andere punten zonder amendementen of zonder debat in stemming te brengen. Het Parlement mag bij de aanneming van de agenda niet op een daartoe strekkend voorstel ingaan indien een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk één uur voor de opening van de vergaderperiode schriftelijk bezwaar daartegen hebben gemaakt.

4.   Wanneer een agendapunt zonder debat wordt behandeld, kan de rapporteur of de voorzitter van de bevoegde commissie onmiddellijk vóór de stemming een verklaring van ten hoogste twee minuten afleggen.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid