Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Czerwiec 2020
EPUB 151kPDF 786k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU
  Nowy tytuł XIIIa: "Sytuacja nadzwyczajna" będzie miał zastosowanie od dnia 18.1.2021 r. (por. Tekst przyjęty z dnia 17.12.2020 r., P9_TA(2020)0380).

TYTUŁ VII : SESJE
ROZDZIAŁ 2 : PORZĄDEK PRAC PARLAMENTU

Artykuł 159 : Procedura na posiedzeniu plenarnym bez poprawek i debaty

1.   Jeżeli sprawozdanie przyjęto w komisji przy mniej niż jednej dziesiątej członków komisji głosujących przeciw, wpisuje się je do porządku dziennego obrad Parlamentu w celu przyjęcia bez poprawek.

Nad tym punktem przeprowadza się jedno głosowanie, chyba że przed ustaleniem statecznego projektu porządku dziennego posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg, złożą pisemny wniosek o zgodę na wnoszenie poprawek. W takim przypadku Przewodniczący wyznacza termin ich wnoszenia.

2.   Punkty  wpisane  do ostatecznego  projektu  porządku  dziennego  w  celu  poddania  pod głosowanie bez poprawek nie są również przedmiotem debaty, chyba że Parlament, podczas przyjmowania porządku dziennego na początku sesji miesięcznej, podejmie inną decyzję na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących lub na wniosek grupy politycznej lub posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg.

3.   Przy sporządzaniu ostatecznego projektu porządku dziennego sesji miesięcznej Konferencja Przewodniczących może zaproponować wpisanie innych punktów do poddania pod głosowanie bez poprawek lub  bez  debaty.  Przy  uchwalaniu  porządku  dziennego  Parlament  nie  może  przyjąć  takich propozycji jeżeli grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg wyrazili w formie pisemnej swój sprzeciw najpóźniej na godzinę przed otwarciem sesji miesięcznej.

4.   Przy poddawaniu pod głosowanie punktu  bez  debaty  sprawozdawca  lub  przewodniczący  właściwej komisji może bezpośrednio przed głosowaniem złożyć nieprzekraczające dwóch minut oświadczenie.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności