Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 161 : Mimoriadna rozprava

1.   Politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu,   môžu požiadať, aby bola do programu Parlamentu zaradená mimoriadna rozprava o záležitosti zásadného významu, týkajúcej sa politiky Európskej únie. Počas jednej schôdze sa spravidla môže konať najviac jedna mimoriadna rozprava.

2.   Žiadosť sa predkladá písomne predsedovi Parlamentu najneskôr tri hodiny pred začiatkom schôdze, na ktorej sa má konať mimoriadna rozprava. O tejto žiadosti sa hlasuje na začiatku schôdze pri schvaľovaní programu Parlamentu.

3.   Na základe udalostí, ktoré nastanú po schválení programu schôdze, môže predseda Parlamentu po porade s predsedami politických skupín navrhnúť, aby sa uskutočnila mimoriadna rozprava. O takomto návrhu sa hlasuje na začiatku rokovania alebo v čase vymedzenom na hlasovanie. Poslanci musia byť informovaní o každom takomto návrhu na uskutočnenie mimoriadnej rozpravy najmenej jednu hodinu pred hlasovaním.

4.   Predseda Parlamentu určí čas, kedy sa má uskutočniť táto rozprava. Celková dĺžka trvania rozpravy nesmie prekročiť 60 minút. Rečnícky čas sa rozdelí medzi politické skupiny a nezaradených poslancov v súlade s článkom 171 ods. 4 a 5.

5.   Rozprava sa skončí bez prijatia uznesenia.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia