Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
  Oт 18.1.2021 г. ще се прилага нов дял XIIIа, озаглавен "Извънредни обстоятелства" (вж. Приети текстове от 17.12.2020 г., P9_TA(2020)0380).

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 3 : ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

Член 167 : Езиков режим

1.   Всички документи на Парламента се съставят на официалните езици.

2.   Всички членове на ЕП имат право да говорят в Парламента на официален език по свой избор. Изказванията, направени на един от официалните езици, се превеждат симултанно на останалите официални езици и на всеки друг език, който Бюрото счете за необходим.

3.   На заседанията на комисиите и на делегациите се осигурява устен превод от и на официалните езици, ползвани и поискани от членовете на съответната комисия или делегация и от техните заместници.

4.   На заседанията на комисиите и делегациите, които се провеждат извън обичайните места на работа на Парламента, се осигурява устен превод от и на езиците на членовете на ЕП, които са потвърдили, че ще участват в заседанието. По изключение могат да се уговорят по-гъвкави условия. Бюрото приема необходимите разпоредби.

5.   След като се обяви резултатът от гласуването, председателят се произнася по искания във връзка с предполагаеми несъответствия между отделните езикови версии.

Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност