Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Meitheamh 2020
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA
  Beidh feidhm ag teideal XIIIa nua dar teideal "Imthosca urghnácha" ón 18.1.2021 (féach Téacsanna arna nglacadh an 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 3 : RIALACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE SUÍONNA A SHEOLADH

Riail 168 : Socrú idirthréimhseach

1.   I rith idirthréimhse a mhairfidh go dtí deireadh an naoú téarma (1), beidh maoluithe ar Riail 167 ceadaithe más rud é, agus sa mhéid, nach bhfuil dóthain ateangairí nó aistritheoirí ar fáil do theanga oifigiúil áirithe, d'ainneoin réamhchúraimí oiriúnacha a bheith glactha.

2.   Déanfaidh an Biúró, ar thogra ón Ardrúnaí agus aird chuí á tabhairt do na socruithe dá Déanfaidh an Biúró, ar thogra ón Ardrúnaí agus aird chuí á tabhairt do na socruithe dá dtagraítear i mír 3, a fháil amach, maidir le gach ceann de na teangacha oifigiúla, an bhfuil na coinníollacha atá leagtha amach i mír 1 comhlíonta. Déanfaidh an Biúró, bunaithe ar thuarascáil faoi dhul chun cinn ón Ardrúnaí, athbhreithniú ar a chinneadh chun maolú a cheadú ag eatraimh sé mhí. Glacfaidh an Biúró na rialacha cur chun feidhme is gá.

3.   Beidh feidhm ag na socruithe speisialta sealadacha arna nglacadh ag an gComhairle ar bhonn na gConarthaí maidir le dréachtú gníomhartha dlíthiúla.

4.   Féadfaidh an Pharlaimint, bunaithe ar mholadh réasúnaithe ón mBiúró, a chinneadh aon tráth an Riail seo a aisghairm luath nó, ag deireadh na tréimhse a luaitear i mír 1, a ré a fhadú.

(1) Arna fhadú le cinneadh ón bParlaimint an 12 Márta 2019.
An nuashonrú is déanaí: 25 Meitheamh 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais