Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2020 m. birželio mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS
  XIIIa nauja antraštinė dalis „Ypatingos aplinkybės“ bus taikoma nuo 2021 m. sausio 18 d. (žr. 2020 12 17 priimtą tekstą, P9_TA(2020)0380).

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
4 SKYRIUS : PRIEMONĖS, TAIKOMOS NESILAIKANT NARIŲ ELGESIO NORMŲ

177 straipsnis : Vidaus skundų pateikimo tvarka

Atitinkamas Parlamento narys per dvi savaites nuo pranešimo apie Parlamento pirmininko pagal 176 straipsnio 1–5 dalis paskirtą nuobaudą gali pateikti skundą Biurui. Pateikus skundą sustabdomas nuobaudos taikymas. Nedarant poveikio Parlamento nario teisėms, susijusioms su apskundimu už Parlamento ribų, ne vėliau kaip per keturias savaites nuo skundo pateikimo dienos arba, jei per tą laiką neposėdžiauja, per kitą posėdį Biuras gali panaikinti, patvirtinti arba pakeisti paskirtą nuobaudą. Jeigu per nustatytą terminą Biuras nepriima sprendimo, nuobauda laikoma niekine ir negaliojančia.

Atnaujinta: 2020 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika