Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 178 : Uznášaniaschopnosť

1.   Parlament môže rokovať, určiť svoj program a schváliť svoju zápisnicu bez ohľadu na počet prítomných poslancov.

2.   Parlament je schopný uznášať sa, ak je v rokovacej sále prítomná jedna tretina všetkých poslancov Parlamentu.

3.   Hlasovanie je platné bez ohľadu na počet hlasujúcich poslancov, pokiaľ predseda na žiadosť najmenej 38 poslancov podanú pred začiatkom hlasovania nezistí, že Parlament nie je uznášaniaschopný. Ak nie je prítomný počet poslancov potrebný na dosiahnutie uznášaniaschopnosti, predseda vyhlási, že Parlament nie je uznášaniaschopný a hlasovanie sa zaradí do programu nasledujúceho rokovania.

Systém elektronického hlasovania sa môže použiť na overenie toho, či je dosiahnutá  prahová hodnota 38 poslancov, ale nie na overenie uznášaniaschopnosti. Dvere rokovacej sály nesmú byť zatvorené.

4.   Poslanci, ktorí žiadajú o zistenie uznášaniaschopnosti, musia byť prítomní v rokovacej sále v čase podania žiadosti a počítajú sa medzi prítomných v zmysle odsekov 2 a 3, aj keď potom opustia rokovaciu sálu.

5.   Ak je prítomných menej ako 38 poslancov, predseda môže rozhodnúť, že Parlament nie je uznášaniaschopný.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia