Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 180 : Predkladanie a prednes pozmeňujúcich návrhov (1)

1.   Gestorský výbor, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu predložiť pozmeňujúce návrhy na posúdenie v pléne. Mená spolusignatárov sa uverejnia.

Pozmeňujúce návrhy sa predkladajú písomne a musia byť podpísané ich autormi.

Pozmeňujúce návrhy k návrhom právne záväzných aktov môže sprevádzať krátke odôvodnenie. Za toto odôvodnenie nesie zodpovednosť autor a nehlasuje sa o ňom.

2.   S výhradou obmedzení uvedených v článku 181 môže mať pozmeňujúci návrh za cieľ zmeniť ktorúkoľvek časť textu. Môže navrhovať vypustenie, doplnenie alebo nahradenie slov alebo čísiel.

Na účely tohto článku a článku 181 sa textom rozumie celý návrh uznesenia/návrh legislatívneho uznesenia, návrh rozhodnutia alebo návrh právne záväzného aktu.

3.   Predseda Parlamentu určí lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov.

4.   Pozmeňujúci návrh môže počas rozpravy predniesť jeho autor alebo iný poslanec, ktorého autor vymenoval za svojho zástupcu.

5.   Ak autor vzal svoj pozmeňujúci návrh späť, neprihliada sa naň, pokiaľ ho okamžite neprevezme iný poslanec.

6.   Pozmeňujúce návrhy sa zaradia do hlasovania iba vtedy, ak boli sprístupnené vo všetkých úradných jazykoch, pokiaľ Parlament nerozhodne inak. Parlament nesmie rozhodnúť inak, ak proti tomu namieta najmenej 38 poslancov. Parlament neprijme rozhodnutia, ktoré by v neprijateľnej miere viedli k znevýhodneniu poslancov používajúcich určitý jazyk.

Ak je prítomných menej ako 100 poslancov, Parlament nesmie rozhodnúť inak, ak proti tomu namieta aspoň jedna desatina prítomných poslancov.

Na návrh predsedu Parlamentu sa ústne pozmeňujúce návrhy alebo všetky ostatné ústne zmeny považujú rovnako za pozmeňujúce návrhy, ktoré nie sú sprístupnené vo všetkých úradných jazykoch. Ak ich predseda Parlamentu považuje za prípustné podľa článku 181 ods. 2 a ak nebola vznesená námietka podľa článku 180 ods. 6, zaradia sa do hlasovania podľa stanoveného poradia hlasovania.

Počet hlasov vo výbore, potrebných na vznesenie námietky voči takémuto pozmeňujúcemu návrhu alebo zmene, sa stanoví podľa článku 219 pomerne k počtu hlasov stanovenému pre plenárnu schôdzu a v prípade potreby sa zaokrúhli smerom nahor na najbližšie celé číslo.

(1) Článok 180 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 219).
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia