Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 181 : Prípustnosť pozmeňujúcich návrhov (1)

1.   Bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky stanovené v článku 54 ods. 4 o iniciatívnych správach a v článku 68 ods. 2 o pozmeňujúcich návrhoch k pozícii Rady, pozmeňujúci návrh nie je prípustný, ak:

(a)   sa priamo nevzťahuje na text, ktorý chce zmeniť;

(b)   je jeho cieľom vypustenie alebo nahradenie celého textu;

(c)   je jeho cieľom zmena viac ako jedného článku alebo odseku textu, na ktorý sa vzťahuje, s výnimkou  kompromisných pozmeňujúcich návrhov a pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je vykonať identické zmeny určitého výrazu v celom texte;

(d)   je jeho cieľom zmena návrhu na kodifikáciu právnych predpisov Únie; primerane sa však uplatňuje článok 109 ods. 3 druhý pododsek;

(e)   je jeho cieľom zmena tých častí návrhu na prepracovanie právnych predpisov Únie, ktoré ostávajú v takomto návrhu nezmenené; primerane sa však uplatňuje článok 110 ods. 2 druhý pododsek a článok 110 ods. 3 tretí pododsek;

(f)   je jeho jediným cieľom zabezpečiť jazykovú správnosť alebo terminologickú konzistentnosť textu v jazyku, v ktorom bol pozmeňujúci návrh predložený; v takom prípade predseda Parlamentu spolu s dotknutými osobami zabezpečí zodpovedajúcu jazykovú opravu.

2.   O prípustnosti pozmeňujúcich návrhov rozhoduje predseda Parlamentu.

Rozhodnutie predsedu o prípustnosti pozmeňujúcich návrhov podľa odseku 2 nevychádza výlučne z ustanovení odseku 1 tohto článku, ale z ustanovení tohto rokovacieho poriadku všeobecne.

3.   Politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu predložiť alternatívny návrh uznesenia,  ktorého cieľom je nahradenie návrhu nelegislatívneho uznesenia, ktorý je obsiahnutý v správe výboru.

V takom prípade politická skupina ani dotknutí poslanci nemôžu predložiť pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia gestorského výboru. Alternatívny návrh uznesenia nemôže byť dlhší ako návrh uznesenia výboru. O návrhu sa hlasuje v Parlamente v jedinom hlasovaní bez pozmeňujúcich návrhov.

Článok 132 ods. 4 a 5 o spoločných návrhoch uznesení sa použije primerane.

4.   Po dohode s predsedom Parlamentu môžu byť pozmeňujúce návrhy výnimočne predložené po uplynutí lehoty na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, ak ide o kompromisné pozmeňujúce návrhy alebo ak sa vyskytli technické problémy. Predseda Parlamentu rozhodne o prípustnosti takýchto pozmeňujúcich návrhov. Pred zaradením takýchto pozmeňujúcich návrhov do hlasovania musí predseda Parlamentu získať súhlas Parlamentu.

Pri posúdení prípustnosti kompromisných pozmeňujúcich návrhov sa môžu použiť tieto všeobecné kritériá:

-   kompromisné pozmeňujúce návrhy sa spravidla týkajú tých častí textu, ktoré boli predmetom pozmeňujúcich návrhov pred uplynutím lehoty na predloženie  pozmeňujúcich návrhov;

-   kompromisné pozmeňujúce návrhy spravidla predkladajú politické skupiny, ktoré predstavujú väčšinu v Parlamente, predsedovia alebo spravodajcovia príslušných výborov, alebo autori iných pozmeňujúcich návrhov;

-   kompromisné pozmeňujúce návrhy spravidla znamenajú, že ostatné pozmeňujúce návrhy k tej istej časti textu sú vzaté späť.

Iba predseda Parlamentu môže navrhnúť prerokovanie kompromisného pozmeňujúceho návrhu. Aby mohol byť kompromisný pozmeňujúci návrh zaradený do hlasovania, musí predseda Parlamentu získať súhlas Parlamentu tým, že zistí, či sú námietky proti takémuto hlasovaniu. Ak je vznesená námietka, Parlament rozhodne o veci väčšinou odovzdaných hlasov.

(1) Článok 181 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 219).
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia