Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 182 : Postup pri hlasovaní (1)

1.   Ak nie je v tomto rokovacom poriadku výslovne stanovené inak, pri hlasovaní o textoch predložených Parlamentu sa použije tento postup:

(a)   najskôr sa v náležitých prípadoch uskutoční hlasovanie o akýchkoľvek pozmeňujúcich návrhoch k návrhu právne záväzného aktu,

(b)   ako druhé sa v náležitých prípadoch uskutoční hlasovanie o tomto návrhu ako celku v znení prípadných zmien,

    Ak návrh právne záväzného aktu v znení zmien alebo v pôvodnom znení nezíska pri hlasovaní vo výbore väčšinu hlasov, výbor navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu.

(c)   ako tretie sa uskutoční hlasovanie o akomkoľvek pozmeňujúcom návrhu k návrhu uznesenia/návrhu legislatívneho uznesenia,

(d)   napokon sa uskutoční hlasovanie o návrhu uznesenia ako celku (záverečné hlasovanie).

Parlament nehlasuje o žiadnej dôvodovej správe, ktorá je obsiahnutá v správe.

2.   Pri hlasovaní o návrhoch právne záväzných aktov a o návrhoch nelegislatívnych uznesení sa ako prvé uskutoční hlasovanie o vlastnom texte a po ňom nasleduje hlasovanie o citáciách a odôvodneniach.

3.   Pozmeňujúci návrh, ktorý je v rozpore s predchádzajúcimi rozhodnutiami prijatými k textu počas toho istého hlasovania, prepadá.

4.   Jediný poslanec, ktorý môže vystúpiť počas hlasovania, je spravodajca alebo namiesto neho predseda výboru. Môže stručne vysvetliť názory gestorského výboru na pozmeňujúce návrhy, o ktorých sa hlasuje.

(1) Článok 182 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 219).
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia