Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 189 : Rovnosť hlasov (1)

1.   V prípade rovnosti hlasov podľa článku 182 ods. 1 písm. b) alebo d) sa text ako celok vráti späť výboru. To isté platí aj pri hlasovaní podľa článkov 3 a 9.

2.   V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní o texte predloženom na hlasovanie po častiach podľa článku 185 sa text považuje za prijatý.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté články  požadujúce kvalifikovanú väčšinu, sa vo všetkých ostatných prípadoch rovnosti hlasov považuje text alebo návrh za zamietnutý.

Článok 189 ods. 3 sa vykladá tak, že rovnosť hlasov pri hlasovaní o návrhu odporúčania podľa článku 149 ods. 4 nevystupovať v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie neznamená prijatie odporúčania, podľa ktorého by Parlament mal v tomto konaní vystupovať. V takomto prípade sa má za to, že gestorský výbor nevydal žiadne odporúčanie.

Predseda môže hlasovať, ale nemá rozhodujúci hlas.

(1) Článok 189 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 219).
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia