Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
  Oт 18.1.2021 г. ще се прилага нов дял XIIIа, озаглавен "Извънредни обстоятелства" (вж. Приети текстове от 17.12.2020 г., P9_TA(2020)0380).

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 7 : ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 202 : Протоколи

1.   Протоколът от всяко заседание, в който подробно се описват заседанието, имената на изказалите се и решенията на Парламента, включително резултатът от гласуванията на изменения, се предоставя на разположение най-малко половин час преди началото на следобедната част на следващото заседание.

2.   Списък на документите, които служат за основа на разискванията и решенията на Парламента, се публикува в протокола.

3.   В началото на следобедната част на всяко заседание председателят предлага на Парламента да одобри протокола от предходното заседание.

4.   Ако протоколът бъде оспорен, Парламентът, при необходимост, решава дали поисканите промени трябва да бъдат взети предвид. Никой член на ЕП не може да се изказва по тази тема повече от една минута.

5.   Протоколът се подписва от председателя и от генералния секретар и се съхранява в архивите на Парламента. Протоколите се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност