Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούνιος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
  Ένας νέος τίτλος XIIIα, με τίτλο "Έκτακτες συνθήκες", θα εφαρμόζεται από 18.1.2021 (βλέπε Κείμενα που εγκρίθηκαν της 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 202 : Συνοπτικά Πρακτικά

1.   Τα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε συνεδρίασης που περιέχουν λεπτομέρειες της διαδικασίας, τα ονόματα των αγορητών και τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων ψηφοφορίας σχετικά με τυχόν τροπολογίες, καθίστανται διαθέσιμα τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την έναρξη της απογευματινής περιόδου της επόμενης συνεδρίασης.

2.   Κατάλογος των εγγράφων επί των οποίων βασίζονται οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου δημοσιεύεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

3.   Στην αρχή της απογευματινής περιόδου κάθε συνεδρίασης, ο Πρόεδρος υποβάλλει στο Κοινοβούλιο προς έγκριση τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

4.   Εάν προβληθεί ένσταση κατά των Συνοπτικών Πρακτικών, το Κοινοβούλιο αποφασίζει, κατά περίπτωση, εάν πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αιτούμενες τροποποιήσεις. Κανένας βουλευτής δεν επιτρέπεται να μιλήσει περισσότερο από ένα λεπτό επί του θέματος.

5.   Τα Συνοπτικά Πρακτικά φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και φυλάσσονται στα αρχεία του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου