Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juni 2020
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN
  "En ny avdelning XIIIa, med rubriken "EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER", blir tillämplig från och med 18.1.2021 (se Antagna texter av den 17.12.2020, P9_TA(20200380).

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 7 : DOKUMENTATION AV SAMMANTRÄDEN

Artikel 202 : Protokoll

1.   Protokollet från varje sammanträde, med uppgifter om parlamentets förfaranden och beslut och namnen på talarna samt resultaten av eventuella omröstningar om ändringsförslag, ska tillgängliggöras minst en halvtimme före inledningen av det därpå följande sammanträdets eftermiddagsblock.

2.   En förteckning över handlingar som utgör underlag för parlamentets debatter och beslut ska offentliggöras i protokollet.

3.   Vid inledningen av varje sammanträdes eftermiddagsblock ska talmannen förelägga kammaren protokollet från föregående sammanträde för justering.

4.   Om invändningar framförs mot protokollet ska kammaren avgöra huruvida de föreslagna ändringarna ska beaktas. Ingen ledamot får yttra sig i frågan i mer än en minut.

5.   Protokollet ska undertecknas av talmannen och generalsekreteraren och förvaras i parlamentets arkiv. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Senaste uppdatering: 25 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy