Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 210 : Úlohy výborov

1.   Stále výbory prerokúvajú veci, ktoré im pridelil Parlament alebo počas prerušenia zasadania predseda Parlamentu v mene Konferencie predsedov.

2.   Ak vec patrí do pôsobnosti dvoch alebo viacerých stálych výborov, jeden z nich sa určí ako gestorský výbor a ostatné ako výbory požiadané o stanovisko.

Vec sa však nepridelí súčasne viac ako trom výborom s výnimkou prípadu, keď sa rozhodne o odchýlke od tohto článku za podmienok stanovených v odseku 1.

3.   Dva alebo viac výborov alebo podvýborov môže spoločne posúdiť vec, ktorá patrí do ich pôsobnosti, ale nemôžu prijať rozhodnutie spoločne okrem prípadov, keď sa uplatní článok 58.

4.   Každý výbor môže so súhlasom príslušných orgánov Parlamentu poveriť jedného alebo viacerých svojich členov úlohou vypracovať štúdiu alebo podniknúť služobnú cestu za účelom zistenia potrebných skutočností.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia