Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Czerwiec 2020
EPUB 151kPDF 786k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU
  Nowy tytuł XIIIa: "Sytuacja nadzwyczajna" będzie miał zastosowanie od dnia 18.1.2021 r. (por. Tekst przyjęty z dnia 17.12.2020 r., P9_TA(2020)0380).

TYTUŁ VIII : KOMISJE I DELEGACJE
ROZDZIAŁ 1 : KOMISJE

Artykuł 216 : Posiedzenia komisji

1.   Posiedzenia komisji zwoływane są przez ich przewodniczących lub z inicjatywy Przewodniczącego Parlamentu.

Zwołując posiedzenie, przewodniczący przedstawia projekt porządku dziennego. Komisja podejmuje decyzję w sprawie porządku dziennego na początku posiedzenia.

2.   Komisja, Rada i inne instytucje Unii mogą zabierać głos na posiedzeniach komisji na zaproszenie przewodniczącego komisji wystosowane w jej imieniu.

Na podstawie decyzji komisji każda inna osoba może zostać zaproszona do udziału w posiedzeniu i do zabrania głosu.

Komisja, do której odesłano daną sprawę, może, po uzyskaniu zgody Prezydium, przeprowadzić wysłuchanie ekspertów jeśli uzna, że jest ono niezbędne dla właściwego przebiegu prac nad tą sprawą.

3.   Z zastrzeżeniem art. 56 ust. 8 posłowie, którzy uczestniczą w posiedzeniach komisji, do których nie należą, nie mogą zabierać głosu w debacie, chyba że dana komisja postanowi inaczej.

Komisja może jednak zezwolić tym posłom na udział w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

4.   Artykuł 171 ust. 2 o przydzielaniu czasu wystąpień stosuje się odpowiednio do komisji.

5.   Jeżeli sporządza się pełne sprawozdanie z obrad, stosuje się odpowiednio art. 204 ust. 2, 3 i 5.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności