Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA X : OMBUDSMAN

Článok 231 : Voľba ombudsmana

1.   Na začiatku každého volebného obdobia alebo v prípade úmrtia, odstúpenia či odvolania ombudsmana predseda Parlamentu požiada o navrhnutie kandidátov na funkciu ombudsmana a stanoví lehotu na predloženie týchto návrhov kandidátov. Oznam o predkladaní návrhov kandidátov sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Navrhovaní kandidáti musia mať podporu aspoň 38 poslancov, ktorí pochádzajú najmenej z dvoch členských štátov.

Každý poslanec môže podporiť iba jedného kandidáta.

Návrhy kandidátov musia obsahovať všetky potrebné dokumenty, ktoré jednoznačne preukazujú, že kandidát spĺňa podmienky stanovené v článku 6 ods. 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom (1).

3.   Návrhy kandidátov sa doručia príslušnému výboru. Úplný zoznam poslancov, ktorí podporili kandidátov, sa včas zverejní.

4.   Príslušný výbor môže požiadať o vypočutie kandidátov. Tieto vypočutia kandidátov sú prístupné všetkým poslancom.

5.   Zoznam prípustných kandidátov v abecednom poradí sa potom predloží na hlasovanie Parlamentu.

6.   Ombudsman sa zvolí väčšinou odovzdaných hlasov.

Ak v prvých dvoch kolách hlasovania nie je zvolený žiaden kandidát, môžu ďalej kandidovať iba tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v druhom kole.

V prípade rovnosti hlasov sa vymenuje najstarší kandidát.

7.   Pred začiatkom hlasovania sa predseda presvedčí, že je prítomná najmenej polovica všetkých poslancov Parlamentu.

8.   Ombudsman vykonáva svoju funkciu až do jej prevzatia svojím nástupcom, okrem prípadov jeho úmrtia alebo odvolania z funkcie.

(1) Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom  z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15).
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia