Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA XIII : UPLATŇOVANIE A ZMENA ROKOVACIEHO PORIADKU

Článok 237 : Zmena rokovacieho poriadku

1.   Každý poslanec môže navrhnúť pozmeňujúce návrhy k tomuto rokovaciemu poriadku a jeho prílohám, ktoré v prípade potreby doplní stručným odôvodnením.

Príslušný výbor ich preskúma a rozhodne o tom, či ich predloží Parlamentu.

Na účely uplatnenia článkov 180, 181 a 183 pri posudzovaní takýchto navrhnutých pozmeňujúcich návrhov v Parlamente sa odkazy v uvedených článkoch na "pôvodný text" alebo návrh právne záväzného aktu rozumejú odkazy na ustanovenia platné v tom čase.

2.   V súlade s článkom 232 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pozmeňujúce návrhy k tomuto rokovaciemu poriadku sú prijaté iba vtedy, keď získali väčšinu hlasov všetkých poslancov Parlamentu.

3.   Pokiaľ nie je počas hlasovania stanovené inak, zmeny tohto rokovacieho poriadku a jeho príloh nadobúdajú účinnosť v prvý deň schôdze nasledujúcej po ich prijatí.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia