Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - styczeń 2021
EPUB 155kPDF 805k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK III : KRYTERIA ZADAWANIA PYTAŃ WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDZI NA PIŚMIE NA MOCY ART. 138, 140 I 141

1.   Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie:

–   wyraźnie określają adresata, któremu mają zostać dostarczone zwyczajowymi międzyinstytucjonalnymi drogami przekazu;

–   wchodzą wyłącznie w zakres uprawnień adresata określonych w odnośnych Traktatach, aktach prawnych Unii lub w zakresie jego działalności,

–   mają związek z interesem ogólnym,

–   są zwięzłe i zawierają pytanie zredagowane w zrozumiały sposób,

–   nie przekraczają 200 słów,

–   nie zawierają obraźliwych sformułowań,

–   nie dotyczą spraw o charakterze ściśle osobistym,

–   zawierają nie więcej niż trzy pytania szczegółowe.

2.   Pytania kierowane do Rady nie mogą dotyczyć przedmiotu trwającej zwykłej procedury ustawodawczej ani funkcji budżetowych Rady.

3.   Na życzenie Sekretariat przedstawia autorom sugestie dotyczące spełniania w indywidualnych przypadkach kryteriów określonych w ustępie 1.

4.   Jeżeli w trakcie poprzednich sześciu miesięcy zadano identyczne lub podobne pytanie i udzielono na nie odpowiedzi lub jeżeli zażądano jedynie informacji dotyczących działań następczych w odniesieniu do konkretnej rezolucji Parlamentu, które to informacje zostały już udzielone przez Komisję w pisemnym komunikacie dotyczącym działań następczych w trakcie poprzednich sześciu miesięcy, Sekretariat przekazuje autorowi kopię tego pytania oraz odpowiedź na nie lub komunikat dotyczący działań następczych. Powtórnego pytania nie przekazuje się adresatowi, chyba że Przewodniczący tak postanowi mając na względzie istotne nowe okoliczności i w odpowiedzi na uzasadniony wniosek autora.

5.   Jeżeli pytanie dotyczy informacji rzeczowych lub statystycznych, które są już udostępnione służbom analitycznym Parlamentu, pytanie to nie jest przekazywane jego adresatowi, ale tym służbom, chyba że Przewodniczący postanowi inaczej na wniosek autora.

6.   Pytania dotyczące powiązanych ze sobą spraw mogą być przez Sekretariat łączone w jedno pytanie i na takie połączone pytania można udzielać wspólnej odpowiedzi.

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności