Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - siječanj 2021.
EPUB 141kPDF 685k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG VI. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA

I.   Odbor za vanjske poslove

Odbor nadležan za promicanje, primjenu i praćenje vanjske politike Unije u pogledu:

1.   zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) te zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZVSP); u tom smislu odboru pomaže pododbor za sigurnost i obranu;

2.   odnosa s drugim institucijama i tijelima Unije, organizacijom UN-a i drugim međunarodnim organizacijama te međuparlamentarnim skupštinama za pitanja u njegovoj nadležnosti;

3.   nadzora nad Europskom službom za vanjsko djelovanje;

4.   jačanja političkih odnosa s trećim zemljama, posebno onima koje su u neposrednoj blizini Unije, sveobuhvatnim programima suradnje i pomoći ili međunarodnim sporazumima, kao što su sporazumi o pridruživanju i partnerstvu;

5.   otvaranja, praćenja i zaključivanja pregovora za pristupanje europskih država Uniji;

6.   svog zakonodavstva, programiranja i nadzora mjera provedenih u okviru Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava, Europskog instrumenta za susjedstvo, Instrumenta pretpristupne pomoći, Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru i Instrumenta za partnerstvo za suradnju s trećim zemljama te politika na kojima se temelje;

7.   praćenja i daljnjih mjera u vezi s, između ostalog, europskom politikom susjedstva, posebno u pogledu godišnjih izvješća o napretku europske politike susjedstva;

8.   pitanja demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, uključujući prava manjina, u trećim zemljama i načela međunarodnog prava; u tom smislu odboru pomaže pododbor za ljudska prava, koji bi trebao osigurati usklađenost vanjske politike Unije i njezine politike u području ljudskih prava. Ne dovodeći u pitanje mjerodavne propise, članovi drugih odbora i tijela nadležnih za to područje pozivaju se na sudjelovanje na sjednicama pododbora;

9.   sudjelovanja Parlamenta u misijama za promatranje izbora, po potrebi u suradnji s drugim relevantnim odborima i izaslanstvima.

Odbor osigurava politički nadzor i usklađuje rad zajedničkih parlamentarnih odbora i odbora za parlamentarnu suradnju, međuparlamentarnih izaslanstava i ad hoc izaslanstava te misija za promatranje izbora u okviru svoje nadležnosti.

II.   Odbor za razvoj

Odbor nadležan za:

1.   promicanje, provođenje i nadzor politike Unije na području razvoja i suradnje, uključujući:

(a)   politički dijalog sa zemljama u razvoju, kako na bilateralnoj razini tako i u okviru relevantnih međunarodnih organizacija i međuparlamentarnih foruma,
(b)   pomoć i sporazume o suradnji sa zemljama u razvoju, naročito nadzor nad učinkovitim financiranjem pomoći i ocjenjivanjem rezultata, uključujući i u vezi s iskorjenjivanjem siromaštva,
(c)   praćenje odnosa između politika država članica i politika koje se provode na razini Unije;
(d)   promicanje demokratskih vrijednosti, odgovornog upravljanja i ljudskih prava u zemljama u razvoju;
(e)   provedbu, praćenje i unapređivanje usklađenosti politika u odnosu na razvojnu politiku;

2.   svo zakonodavstvo, programiranje i nadzor mjera provedenih u okviru instrumenta za razvojnu suradnju, Europskog razvojnog fonda (EDF) – u uskoj suradnji s nacionalnim parlamentima – i instrumenta za humanitarnu pomoć, kao i sva pitanja povezana s humanitarnom pomoći u zemljama u razvoju te politiku na kojoj se temelje;

3.   pitanja vezana za Sporazum o partnerstvu zemalja AKP-a i EU-a te odnose s nadležnim tijelima;

4.   pitanja koja se tiču prekomorskih zemalja i područja;

5.   sudjelovanje Parlamenta u misijama za promatranje izbora, po potrebi u suradnji s drugim relevantnim odborima i izaslanstvima.

Odbor usklađuje rad međuparlamentarnih izaslanstava i ad hoc izaslanstava u okviru svoje nadležnosti.

III.   Odbor za međunarodnu trgovinu

Odbor nadležan za pitanja u vezi uspostavljanja, provedbe i praćenja zajedničke trgovinske politike Unije i njezine vanjske gospodarske odnose, posebno:

1.   financijske, gospodarske i trgovinske odnose s trećim zemljama i regionalnim organizacijama;

2.   zajedničku vanjsku tarifu i olakšavanje trgovine, kao i vanjske aspekte carinskih odredbi i upravljanja;

3.   otvaranje, praćenje, sklapanje i provođenje bilateralnih, multilateralnih i plurilateralnih trgovinskih sporazuma koji upravljaju gospodarskim, trgovinskim i investicijskim odnosima s trećim zemljama i regionalnim organizacijama;

4.   mjere tehničkog usklađivanja ili standardizacije na područjima za koja vrijede instrumenti međunarodnog prava;

5.   odnose s relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim forumima o trgovinskim pitanjima te s organizacijama koje promiču regionalnu gospodarsku i trgovinsku integraciju izvan Unije;

6.   odnose sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, uključujući njezine parlamentarne razmjere.

Odbor se povezuje s nadležnim međuparlamentarnim i ad hoc izaslanstvima na području gospodarskih i trgovinskih aspekata odnosa s trećim zemljama.

IV.   Odbor za proračune

Odbor nadležan za:

1.   višegodišnji financijski okvir prihoda i rashoda Unije i sustav vlastitih sredstava Unije;

2.   posebne proračunske ovlasti Parlamenta, to jest proračun Unije, te za pregovore i provođenje međuinstitucijskih sporazuma na tom području;

3.   projekcije proračuna Parlamenta u skladu s postupkom uređenim Poslovnikom;

4.   proračun decentraliziranih tijela;

5.   financijske aktivnosti Europske investicijske banke koje nisu dio europskoga gospodarskog upravljanja;

6.   uključivanje Europskog fonda za razvoj u proračun, ne dovodeći u pitanje ovlasti odbora nadležnog za Sporazum o partnerstvu zemalja AKP-a i EU-a;

7.   financijske posljedice svih akata Unije i njihovu usklađenost s višegodišnjim financijskim okvirom, ne dovodeći u pitanje ovlasti nadležnih odbora;

8.   praćenje i ocjenjivanje izvršenja proračuna za tekuće razdoblje neovisno o članku 98 stavku 1., prijenose odobrenih sredstava, postupke vezane uz kadrovske promjene, proračunska sredstva za upravljanje i mišljenja o građevinskim projektima koja su od velikog financijskog značaja;

9.   Financijsku uredbu, ne uključujući pitanja izvršavanja, upravljanja i nadzora proračuna.

V.   Odbor za proračunski nadzor

Odbor nadležan za:

1.   nadzor izvršenja proračuna Unije i Europskog fonda za razvoj te odluke o davanju razrješnice koje donosi Parlament, uključujući interni postupak razrješnice i sve ostale prateće mjere ili mjere za provedbu takvih odluka;

2.   zaključivanje, predočenje i reviziju poslovnih knjiga i bilanci Unije, njezinih institucija i svih tijela koje ona financira, uključujući određivanje odobrenih sredstava koje treba prenijeti i utvrđivanje salda;

3.   nadzor financijskih djelatnosti Europske investicijske banke;

4.   nadziranje isplativosti troškova različitih oblika financiranja Unije pri provođenju politike Unije uključujući, na zahtjev Odbora za proračunski nadzor, specijalizirane odbore i, na zahtjev Odbora za proračunski nadzor, u suradnji sa specijaliziranim odborima prilikom razmatranja posebnih izvješća Revizorskog suda;

5.   odnose s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF), ispitivanje prijevara i nepravilnosti pri izvršenju proračuna Unije, mjere čiji je cilj sprečavanje i kazneni progon takvih slučajeva i strogu zaštitu financijskih interesa Unije općenito i relevantne mjere koje na tom području provodi europski javni tužitelj;

6.   odnose s Revizorskim sudom, imenovanje njegovih članova i razmatranje njegovih izvješća;

7.   financijsku uredbu za pitanja izvršenja, upravljanja i nadzora proračuna.

VI.   Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Odbor nadležan za:

1.   ekonomsku i monetarnu politiku Unije, funkcioniranje Ekonomske i monetarne unije te europski monetarni i financijski sustav (uključujući odnose s relevantnim institucijama i organizacijama);

2.   slobodno kretanje kapitala i plaćanja (prekogranična plaćanja, područje jedinstvenog platnog prometa, platne bilance, kretanje kapitala i politika zaduživanja i kreditiranja, nadzor kretanja kapitala iz trećih zemalja, mjere za poticanje izvoza kapitala Unije);

3.   međunarodni monetarni i financijski sustav (uključujući odnose s financijskim i monetarnim institucijama i organizacijama);

4.   pravila o tržišnom natjecanju te državnim ili javnim potporama;

5.   porezne odredbe;

6.   uređenje i nadzor financijskih usluga, institucija i tržišta, uključujući financijsko izvještavanje, reviziju, računovodstvena pravila, korporativno upravljanje i druga pitanja prava društava koja se posebno tiču financijskih usluga.

7.   relevantne financijske aktivnosti Europske investicijske banke kao dio europskoga gospodarskog upravljanja u europodručju.

Odboru pomaže pododbor za porezna pitanja, za sva pitanja koja se odnose na porez, a posebno na borbu protiv porezne prijevare, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza te na financijsku transparentnost u porezne svrhe.

VII.   Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Odbor nadležan za:

1.   politiku zapošljavanja i sve vidove socijalne politike uključujući uvjete rada, socijalnu sigurnost, socijalnu uključenost i socijalnu zaštitu;

2.   prava radnika;

3.   mjere za zaštitu zdravlja i sigurnost na radnom mjestu;

4.   Europski socijalni fond;

5.   politiku stručnog usavršavanja, uključujući stručne kvalifikacije;

6.   slobodno kretanje radnika i umirovljenika;

7.   socijalni dijalog;

8.   sve oblike diskriminacije na radnom mjestu i tržištu rada, osim spolne diskriminacije;

9.   odnose s:

–   Europskim centrom za razvoj strukovne izobrazbe (Cedefop),
–   Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta,
–   Europskom zakladom za strukovnu izobrazbu,
–   Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu,

kao i za odnose s drugim relevantnim tijelima Unije i međunarodnim organizacijama.

VIII.   Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Odbor nadležan za:

1.   politiku okoliša i mjere zaštite okoliša, koje se, posebno, odnose na:

(a)   klimatske promjene,
(b)   zagađenje zraka, tla i vode, upravljanje otpadom i reciklažu, opasne tvari i pripravke, razinu buke i zaštitu biološke raznolikosti,
(c)   održivi razvoj,
(d)   međunarodne i regionalne mjere i sporazume čiji je cilj zaštita okoliša,
(e)   sanaciju štete nastale u okolišu,
(f)   civilnu zaštitu,
(g)   Europsku agenciju za okoliš,
(h)   Europsku agenciju za kemikalije,

2.   javno zdravlje, posebno:

(a)   programe i posebne djelatnosti na području javnog zdravlja,
(b)   farmaceutske i kozmetičke proizvode,
(c)   zdravstvene aspekte biološkog terorizma,
(d)   Europsku agenciju za lijekove i Europski Centar za prevenciju i nadzor bolesti,

3.   pitanja sigurnosti hrane, uključujući posebno:

(a)   označivanje i sigurnost hrane,
(b)   veterinarske zakonske propise za zaštitu od opasnosti za ljudsko zdravlje; javnozdravstveni nadzor hrane i sustava proizvodnje hrane,
(c)   Europsku agenciju za sigurnost hrane i Europski ured za hranu i veterinarstvo.

IX.   Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Odbor nadležan za:

1.   industrijsku politiku Unije i povezane mjere te primjenu novih tehnologija, uključujući mjere koje se odnose na MSP (mala i srednja poduzeća);

2.   politiku Unije na području istraživanja i inovacija, uključujući znanost i tehnologiju kao i širenje i iskorištavanje rezultata istraživanja;

3.   europsku svemirsku politiku;

4.   djelatnosti Zajedničkog istraživačkog centra, Europskog istraživačkog vijeća, Europskog instituta za inovacije i tehnologiju te Instituta za referentne materijale i mjerenja, kao i za JET, ITER i druge projekte na tom području;

5.   mjere Unije povezane s energetskom politikom općenito i u kontekstu osnivanja i funkcioniranja unutarnjeg energetskog tržišta, uključujući mjere u vezi s:

(a)   sigurnosti nabave energije u Uniji,
(b)   promicanjem energetske učinkovitosti i štednje energije te razvojem novih i obnovljivih oblika energije,
(c)   promicanjem međusobne povezanosti energetskih mreža i učinkovitosti energije, uključujući uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području energetske infrastrukture;

6.   Ugovor o Euratomu i Agenciju za nabavu Europske zajednice za atomsku energiju; nuklearnu sigurnost, razgradnju i odlaganje otpada u nuklearnom sektoru;

7.   informacijsko društvo, informacijsku tehnologiju i komunikacijske mreže i usluge, uključujući tehnologije i sigurnosne aspekte te uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području telekomunikacijske infrastrukture kao i djelovanje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA).

X.   Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Odbor nadležan za:

1.   koordinaciju nacionalnih propisa na području unutarnjeg tržišta i carinske unije na razini Unije, posebno:

(a)   slobodno kretanje roba uključujući usklađenost tehničkih standarda,
(b)   pravo poslovnog nastana,
(c)   slobodu pružanja usluga, uz iznimku financijskog i poštanskog sektora;

2.   funkcioniranje jedinstvenog tržišta, uključujući mjere čiji je cilj određivanje i uklanjanje mogućih prepreka u provedbi jedinstvenog tržišta, uključujući i digitalno jedinstveno tržište;

3.   promicanje i zaštitu gospodarskih interesa potrošača u okviru uspostavljanja unutarnjeg tržišta, osim za pitanja javnog zdravlja i sigurnosti hrane;

4.   politiku i zakonodavstvo u vezi s provedbom pravila jedinstvenog tržišta i potrošačkih prava.

XI.   Odbor za promet i turizam

Odbor nadležan za:

1.   pitanja razvoja zajedničke politike za željeznički, cestovni, unutarnji vodni, pomorski i zračni promet, posebno:

(a)   zajedničke propise za prijevoz unutar Europske unije,
(b)   uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području prometne infrastrukture,
(c)   pružanje prijevoznih usluga i odnose s trećim zemljama na području prijevoza,
(d)   sigurnost prijevoza,
(e)   odnose s međunarodnim prijevozničkim organizacijama,
(f)   Europsku agenciju za pomorsku sigurnost, Agenciju Europske unije za željeznice, Agenciju Europske unije za sigurnost zračnog prometa i zajedničko poduzeće SESAR;

2.   poštanske usluge;

3.   turizam.

XII.   Odbor za regionalni razvoj

Odbor nadležan za:

1.   djelovanje i razvoj politike Unije za regionalni razvoj i koheziju, kako je utvrđeno u Ugovorima;

2.   Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i za ostale instrumente regionalne politike Unije;

3.   procjenu utjecaja drugih politika Unije na gospodarsku i socijalnu koheziju;

4.   usklađivanje strukturnih instrumenata Unije;

5.   urbanu dimenziju kohezijske politike;

6.   najudaljenija područja i otoke te prekograničnu i međuregionalnu suradnju;

7.   odnose s Odborom regija, organizacijama za međuregionalnu suradnju te lokalnim i regionalnim vlastima.

XIII.   Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Odbor nadležan za:

1.   djelovanje i razvoj zajedničke poljoprivredne politike;

2.   ruralni razvoj, uključujući djelatnosti relevantnih financijskih instrumenata;

3.   zakonodavne propise o:

(a)   veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima i hrani za životinje pod uvjetom da takve mjere nisu namijenjene zaštiti od opasnosti za ljudsko zdravlje,
(b)   uzgoju i dobrobiti životinja;

4.   poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda;

5.   zalihe sirovina poljoprivrednog podrijetla;

6.   Ured Zajednice za biljnu raznolikost;

7.   šumarstvo i poljoprivredno šumarstvo.

XIV.   Odbor za ribarstvo

Odbor nadležan za:

1.   djelovanje i razvoj zajedničke ribarstvene politike i njezino upravljanje;

2.   očuvanje ribolovnih resursa, upravljanje ribarstvom i flotama koje iskorištavaju te resurse te istraživanje mora i primijenjeno istraživanje u području ribarstva;

3.   zajedničku organizaciju tržišta ribljih proizvoda i proizvoda akvakulture te njihovu preradu i stavljanje na tržište;

4.   strukturnu politiku na područjima ribarstva i akvakulture, uključujući financijske instrumente i sredstva za usmjeravanje ribarstva u cilju davanja potpore tim područjima;

5.   integriranu pomorsku politiku u vezi s ribolovnim aktivnostima;

6.   partnerske sporazume na području održivog ribarstva, regionalne ribarskee organizacije i provedbu međunarodnih obveza u području ribarstva.

XV.   Odbor za kulturu i obrazovanje

Odbor nadležan za:

1.   kulturne aspekte Europske unije, posebno:

(a)   poboljšanje znanja i širenje kulture,
(b)   zaštitu i promicanje kulturne i jezične raznolikosti,
(c)   očuvanje i zaštitu kulturne baštine, kulturnih razmjena i umjetničkog stvaralaštva;

2.   obrazovnu politiku Unije, uključujući europski prostor visokoškolskog obrazovanja, promicanje sustava europskih škola i cjeloživotnog učenja;

3.   audiovizualnu politiku te kulturne i obrazovne aspekte informacijskog društva;

4.   politiku za mlade;

5.   razvoj politike za sport i slobodno vrijeme;

6.   politiku za informiranje i medije;

7.   suradnju s trećim zemljama na područjima kulture i obrazovanja te odnose s relevantnim međunarodnim organizacijama i institucijama.

XVI.   Odbor za pravna pitanja

Odbor nadležan za:

1.   tumačenje, primjenu i praćenje prava Unije i usklađenost akata Unije s primarnim pravom, posebno za odabir pravnih osnova i poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

2.   tumačenje i primjenu međunarodnog prava ako se ono odnosi na Europsku uniju;

3.   bolje donošenje zakona i pojednostavljenje prava Unije;

4.   pravnu zaštitu prava i ovlasti Parlamenta, uključujući njegovo sudjelovanje u postupcima pred Sudom Europske unije;

5.   akte Unije koji utječu na pravni poredak zemalja članica, i to na područjima:

(a)   građanskog i trgovačkog prava,
(b)   prava društava,
(c)   prava intelektualnog vlasništva,
(d)   procesnog prava;

6.   mjere na području pravosudne i administrativne suradnje u građanskim pitanjima;

7.   odgovornost prema okolišu i sankcije za kaznena djela protiv okoliša;

8.   etička pitanja vezana za nove tehnologije, primjenjujući na nadležne odbore postupak s pridruženim odborima;

9.   Statut zastupnika i Pravilnik o osoblju Europske unije;

10.   povlastice i imuniteti te provjeru valjanosti zastupničkih mandata;

11.   organizaciju i statut Suda Europske unije;

12.   Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo.

XVII.   Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Odbor nadležan za:

1.   zaštitu prava građana, ljudskih prava i temeljnih prava na teritoriju Europske unije, uključujući zaštitu manjina kako je propisano Ugovorima i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima;

2.   mjere za borbu protiv svih oblika diskriminacije osim onih prema spolu ili onih oblika diskriminacije koji se događaju na radnom mjestu i tržištu rada;

3.   zakonodavne propise na području transparentnosti i zaštite fizičkih osoba s obzirom na obradu osobnih podataka;

4.   uspostavljanje i razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde, uz poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, posebno:

(a)   mjere za ulazak i kretanje osoba, azil i migraciju,
(b)   mjere za integrirano upravljanje zajedničkim granicama,
(c)   mjere za suradnju policije i pravosuđa u kaznenim pitanjima, uključujući terorizam, te temeljne i postupovne mjere povezane s razvojem dosljednijeg pristupa Unije kaznenom pravu,

5.   Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama i Agenciju Europske unije za temeljna prava, Europol, Eurojust, Cepol, Ured europskog javnog tužitelja te druga tijela i agencije na tom području;

6.   utvrđivanje očite opasnosti od ozbiljnog kršenja načela zajedničkih državama članicama od strane jedne države članice.

XVIII.   Odbor za ustavna pitanja

Odbor nadležan za:

1.   institucionalne aspekte procesa europske integracije, posebno pripremu, pokretanje i provođenje redovnih i pojednostavljenih postupaka revizije Ugovora;

2.   provođenje Ugovora o Europskoj uniji i procjenu njegovog djelovanja;

3.   institucionalne posljedice pregovora za proširenje ili istupanje iz Unije;

4.   međuinstitucijske odnose, uključujući razmatranje međuinstitucijskih sporazuma u pogledu njihovog prihvaćanja od strane Parlamenta, u skladu s člankom 148. stavkom 2. Poslovnika;

5.   jedinstveni izborni postupak;

6.   političke stranke i političke zaklade na europskoj razini, ne dovodeći u pitanje nadležnost Predsjedništva;

7.   utvrđivanje postojanja ozbiljnog i trajnog kršenja zajedničkih načela država članica od strane jedne države članice;

8.   tumačenje i primjenu Poslovnika i prijedloge za njegove izmjene.

XIX.   Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost

Odbor nadležan za:

1.   određivanje, promicanje i zaštitu prava žena u Uniji i mjere koje Unija s tim u vezi poduzima;

2.   promicanje prava žena u trećim zemljama;

3.   politiku jednakih mogućnosti, uključujući promicanje jednakosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnosti na tržištu rada i postupanje prema njima na radnom mjestu;

4.   uklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije na temelju spola;

5.   provođenje i daljnji razvoj načela uključivanja jednakosti spolova u sva područja politike;

6.   praćenje i provođenje međunarodnih sporazuma i konvencija koje uključuju prava žena;

7.   poticanje svijesti o pravima žena.

XX.   Odbor za predstavke

Odbor nadležan za:

1.   predstavke;

2.   organiziranje javnog saslušanja o inicijativama građana na temelju članka 222.;

3.   odnose s Europskim ombudsmanom.

Posljednje ažuriranje: 15. siječnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti