Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VI : ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
XIX.   Комисия по правата на жените и равенството между половете

Комисията отговаря за:

1.   Определянето, насърчаването и защитата на правата на жените в Съюза и свързаните с това мерки на Съюза;

2.   Насърчаването на правата на жените в трети страни;

3.   Политиката на равни възможности, включително насърчаването на равенството между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и отношението на работното място;

4.   Премахването на всички форми на насилие и дискриминация по полов признак;

5.   Прилагането и по-нататъшното развитие на принципа на равенство между половете във всички сектори;

6.   Предприемането на последващи действия и прилагането на международни споразумения и конвенции, които засягат правата на жените;

7.   Насърчаването на информираността относно правата на жените.

(1)Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност