Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Iανουάριος 2021
EPUB 193kPDF 896k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ(1)
XIX.   Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή αρμόδια για:

1. τον ορισμό, την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ένωση και συναφή μέτρα της Ένωσης·

2. την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε τρίτες χώρες·

3. την πολιτική των ίσων ευκαιριών, η οποία περιλαμβάνει την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες που τους παρέχονται στην αγορά εργασίας και τη μεταχείρισή τους στο χώρο εργασίας·

4. την κατάργηση όλων των μορφών βίας και διάκρισης που βασίζονται στο φύλο·

5. την εφαρμογή και την περαιτέρω προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής·

6. την παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων που άπτονται των δικαιωμάτων των γυναικών·

7. την ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών.

(1)Καθορίστηκαν με απόφαση του Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2014.
Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου