Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 1 : ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 4 : Продължителност на мандата на членовете на ЕП

1.   Мандатът започва да тече и се прекратява съгласно предвиденото в членове 5 и 13 от Акта от 20 септември 1976 г.

2.   Член на ЕП, който подава оставка, трябва да уведоми председателя за това, както и за датата на влизане в сила на оставката, която не може да бъде по-късно от три месеца от уведомяването. Уведомяването се извършва под формата на официален протокол, съставен в присъствието на генералния секретар или на негов представител, подписан от последния и от съответния член на ЕП. Протоколът се изпраща незабавно на компетентната комисия, която го включва в дневния ред на първото си заседание след получаването на документа.

Ако компетентната комисия счете, че оставката е в съответствие с Акта от 20 септември 1976 г., мястото се обявява за свободно, считано от датата, посочена от подаващия оставка член на ЕП в официалния протокол, и председателят уведомява Парламента за това.

Ако компетентната комисия счете, че оставката не е в съответствие с Акта от 20 септември 1976 г., тя предлага на Парламента да не обявява мястото за свободно.

3.   Ако преди следващата месечна сесия не е предвидено заседание на компетентната комисия, докладчикът на компетентната комисия разглежда незабавно всяка оставка, за която е бил надлежно уведомен. В случай че забавянето на нейното разглеждане би имало неблагоприятни последици, докладчикът отнася въпроса до председателя на комисията с искане съгласно параграф 2 той:

-   да уведоми председателя на Парламента от името на комисията, че мястото може да бъде обявено за свободно; или

-   да свика извънредно заседание на комисията, на което да бъдат разгледани специфичните усложнения, установени от докладчика.

4.   Когато компетентните органи на държавите членки или на Съюза или съответният член на ЕП уведомят председателя за назначаване или избиране, което е несъвместимо с качеството на член на Европейския парламент по смисъла на член 7, параграф 1 или 2 от Акта от 20 септември 1976 г., председателят уведомява Парламента за това, а Парламентът от своя страна обявява мястото за свободно, считано от датата на несъвместимостта.

Когато компетентните органи на държавите членки уведомят председателя за приключването на мандата на член на ЕП вследствие на допълнителна несъвместимост, установена съгласно законовите разпоредби на въпросната държава членка в съответствие с член 7, параграф 3 от Акта от 20 септември 1976 г., или вследствие на отнемане на мандата на члена на ЕП съгласно член 13, параграф 3 от въпросния акт, председателят уведомява Парламента, че мандатът на този член на ЕП е приключил на датата, съобщена от компетентните органи на държавата членка. Ако такава дата не е съобщена, датата на приключване на мандата е датата на уведомяването от тази държава членка.

5.   Когато органите на държава членка или на Съюза уведомят председателя за поръчение, което възнамеряват да възложат на даден член на ЕП, председателят отнася въпроса за съвместимостта на предложеното поръчение с Акта от 20 септември 1976 г. до компетентната комисия и съобщава заключенията на комисията на Парламента, на съответния член и на заинтересованите органи.

6.   При обявяване на мястото за свободно председателят уведомява за това съответната държава членка и я приканва своевременно да попълни мястото.

7.   Когато поемането или прекратяването на мандата се дължи на фактическа грешка или на опорочено съгласие, Парламентът може да обяви въпросния мандат за недействителен или да откаже да обяви мястото за свободно.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност