Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - leden 2021
EPUB 156kPDF 735k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 1 : POSLANCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Článek 4 : Délka funkčního období poslanců

1.   Funkční období poslance začíná a končí v souladu s články 5 a 13 aktu ze dne 20. září 1976.

2.   Poslanec, který se vzdává mandátu, oznámí tuto skutečnost předsedovi spolu se dnem účinnosti, přičemž doba mezi dnem oznámení a dnem, k němuž se poslanec mandátu vzdává, nesmí být delší než tři měsíce. Toto oznámení musí mít formu úředního zápisu sepsaného v přítomnosti generálního tajemníka nebo jeho zástupce, podepsaného generálním tajemníkem nebo jeho zástupcem a dotčeným poslancem a musí být neprodleně předloženo příslušnému výboru, který ho zařadí na pořad jednání své nejbližší schůze následující po obdržení tohoto dokumentu.

Jestliže se příslušný výbor domnívá, že se poslanec vzdal mandátu v souladu s aktem ze dne 20. září 1976, je mandát prohlášen za uvolněný s platností od data, které tento poslanec uvedl v úředním zápisu, a předseda informuje o této skutečnosti Parlament.

Jestliže se příslušný výbor domnívá, že se poslanec nevzdal mandátu v souladu s aktem ze dne 20. září 1976, navrhne Parlamentu, aby mandát za uvolněný neprohlásil.

3.   Pokud nebyla před začátkem příštího dílčího zasedání naplánována schůze příslušného výboru, zpravodaj příslušného výboru neprodleně posoudí každé řádné oznámení poslance o tom, že se vzdává mandátu. Pokud by prodlení při posuzování tohoto oznámení mělo mít negativní následky, postoupí zpravodaj toto oznámení předsedovi výboru a podle odstavce 2 ho požádá, aby:

-   jménem výboru informoval předsedu Parlamentu, že mandát může být prohlášen za uvolněný, nebo

-   svolal mimořádnou schůzi výboru, na níž budou projednány konkrétní problémy, které zpravodaj zjistil.

4.   Pokud příslušné orgány členských států nebo Unie či dotčený poslanec oznámí předsedovi jmenování nebo zvolení do funkce, která se neslučuje s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 20. září 1976, předseda o tom informuje Parlament, který prohlásí mandát za uvolněný s platností od data vzniku této neslučitelnosti.

Pokud příslušné orgány členského státu oznámí předsedovi, že podle právních předpisů tohoto členského státu skončilo funkční období poslance Evropského parlamentu buď v důsledku další neslučitelnosti ve smyslu čl. 7 odst. 3 aktu ze dne 20. září 1976, nebo zbavením mandátu podle čl. 13 odst. 3 uvedeného aktu, informuje předseda Parlament, že daný mandát skončil dnem, který sdělily příslušné orgány členského státu. Pokud není datum uvedeno, považuje se za den skončení mandátu datum, kdy tento členský stát oznámil skončení mandátu.

5.   Pokud orgány členských států nebo Unie informují předsedu o funkci, kterou mají v úmyslu svěřit poslanci, předseda postoupí příslušnému výboru otázku slučitelnosti navrhované funkce s aktem ze dne 20. září 1976 a informuje Parlament, poslance a příslušné orgány o závěrech přijatých tímto výborem.

6.   Pokud Parlament potvrdí, že došlo k uvolnění mandátu, předseda o tom vyrozumí dotčený členský stát a vyzve jej, aby mandát neprodleně obsadil.

7.   Parlament může prohlásit mandát za neplatný nebo odmítnout potvrdit uvolnění mandátu, pokud poslanec mandát přijal nebo se jej vzdal na základě věcné nepřesnosti nebo souhlasu zatíženého vadou.

Poslední aktualizace: 15. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí