Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Eanáir 2021
EPUB 156kPDF 712k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL I : FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
CAIBIDIL 1 : FEISIRÍ PHARLAIMINT NA hEORPA

Riail 4 : Téarma oifige na bhFeisirí

1.   Cuirtear tús le téarma oifige Feisire agus tagann deireadh leis an téarma sin de réir mar a leagtar síos in Airteagail 5 agus 13 d’Ionstraim an 20 Meán Fómhair 1976.

2.   Déanfaidh Feisirí a éiríonn as oifig fógra a thabhairt don Uachtarán faoina n-éirí as oifig agus faoin dáta a mbeidh éifeacht leis an éirí as oifig sin, ar dáta é nach mbeidh níos déanaí ná trí mhí tar éis an fógra a thabhairt. Beidh an fógra i bhfoirm taifead oifigiúil arna tharraingt suas i láthair an Ardrúnaí nó a ionadaí, agus é sínithe ag an Ardrúnaí nó ag a ionadaí agus ag an bhFeisire lena mbaineann, agus cuirfear faoi bhráid an choiste fhreagraigh láithreach é agus cuirfidh an coiste sin ar a chlár oibre é don chéad chruinniú tar éis an doiciméad a fháil.

Má mheasann an coiste freagrach nach bhfuil an t-éirí as oifig i gcomhréir le hIonstraim an 20 Meán Fómhair 1976, fógrófar folúntas le héifeacht ón dáta a bheidh léirithe ag an bhFeisire a bheidh ag éirí as oifig sa taifead oifigiúil, agus cuirfidh an tUachtarán an Pharlaimint ar an eolas ina thaobh sin.

Má mheasann an coiste freagrach nach bhfuil Ionstraim an 20 Meán Fómhair 1976 á comhlíonadh ag an éirí as oifig, molfaidh sé don Pharlaimint gan folúntas a fhógairt.

3.   I gcás nach mbeidh aon chruinniú den choiste freagrach sceidealta roimh an gcéad pháirtseisiún eile, scrúdóidh rapóirtéir an choiste fhreagraigh láithreach aon éirí as oifig a mbeidh fógra cuí tugtha ina leith. I gcás ina mbeadh moill i mbreithniú an fhógra dochrach, tarchuirfidh an rapóirtéir an t-ábhar chuig Cathaoirleach an choiste, á iarraidh de bhun mhír 2:

-   go gcuirfí in iúl don Uachtarán thar ceann an choiste go bhféadfar folúntas a dhearbhú; nó

-   go ndéanfaí cruinniú urghnách den choiste a chomóradh chun aon deacrachtaí sonracha arna dtabhairt dá aire ag an rapóirtéir a scrúdú.

4.   I gcás ina dtugann údaráis inniúla na mBallstát nó an Aontais nó an Feisire lena mbaineann fógra don Uachtarán faoi cheapachán nó toghadh chuig oifig atá ar neamhréir le hoifig Feisire de Pharlaimint na hEorpa, de réir bhrí Airteagal 7(1) nó (2) d'Ionstraim an 20 Meán Fómhair 1976, cuirfidh an tUachtarán an méid sin in iúl don Pharlaimint, agus dearbhóidh an Pharlaimint go bhfuil folúntas ann ó dháta na neamhréireachta.

I gcás ina dtugann údaráis inniúla Ballstáit fógra don Uachtarán á rá go bhfuil deireadh le téarma oifige Feisire de Pharlaimint na hEorpa mar thoradh ar neamhréireacht bhreise arna bunú ag dlí an Bhallstáit sin i gcomhréir le hAirteagal 7(3) d’Ionstraim an 20 Meán Fómhair 1976 nó mar thoradh ar tharraingt siar shainordú an Fheisire de bhun Airteagal 13(3) den Ionstraim sin, cuirfidh an tUachtarán in iúl don Pharlaimint gur tháinig deireadh le téarma oifige an Fheisire sin ar an dáta arna chur in iúl ag údaráis inniúla an Bhallstáit. I gcás nach mbeidh an dáta sin curtha in iúl, is é a bheidh i ndáta dheireadh an téarma oifige ná dáta an fhógra arna thabhairt ag an mBallstát sin.

5.   gcás ina ndéanfaidh údaráis na mBallstát nó an Aontais sannadh a bheartaíonn siad a thabhairt d'Fheisire a chur in iúl don Uachtarán, déanfaidh an tUachtarán an cheist i dtaobh an bhfuil an sannadh beartaithe ar comhréir le hIonstraim an 20 Meán Fómhair 1976 a tharchur chuig an gcoiste freagrach agus cuirfidh an tUachtarán na conclúidí a dtiocfaidh an coiste sin orthu in iúl don Pharlaimint, don Fheisire agus do na húdaráis lena mbaineann.

6.   I gcás ina suíonn an Pharlaimint go bhfuil folúntas ann, cuirfidh an tUachtarán an méid sin in iúl don Bhallstát lena mbaineann agus iarrfaidh sí air an suíochán a líonadh gan mhoill.

7.   I gcás inar dealraitheach go bhfuil glacadh le hoifig nó foirceannadh oifige bunaithe ar mhíchruinneas ábhartha nó ar thoiliú truaillithe, féadfaidh an Pharlaimint an ceart chun a dhearbhú go bhfuil an ceapachán atá á bhreithniú neamhbhailí nó féadfaidh sí diúltú an folúntas a chruthú.

An nuashonrú is déanaí: 15 Eanáir 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais