Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Január 2021
EPUB 151kPDF 722k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 1 : POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 4 : Trvanie poslaneckého mandátu

1.   Poslanecký mandát vzniká a zaniká v súlade s článkami 5 a 13 aktu z 20. septembra 1976.

2.   Poslanci, ktorí sa vzdajú mandátu, oznámia túto skutočnosť predsedovi Parlamentu a oznámia mu tiež dátum, keď má vzdanie sa mandátu nadobudnúť účinnosť, a ktorý nesmie byť neskôr ako tri mesiace po oznámení. Toto oznámenie má formu úradného záznamu spísaného v prítomnosti generálneho tajomníka alebo jeho zástupcu, podpísaného generálnym tajomníkom alebo jeho zástupcom a dotknutým poslancom,  pričom sa tento záznam okamžite predloží gestorskému výboru, ktorý ho zaradí do programu svojej prvej schôdze nasledujúcej po predložení dokumentu.

Ak podľa gestorského výboru je vzdanie sa mandátu v súlade aktom z 20. septembra 1976, uvoľnenie mandátu sa vyhlási s účinnosťou od dátumu, ktorý poslanec, ktorý sa vzdal mandátu, uviedol v úradnom zázname, a predseda Parlamentu o tom informuje Parlament.

Ak podľa gestorského výboru nie je vzdanie sa mandátu v súlade s aktom z 20. septembra 1976, navrhne Parlamentu, aby nevyhlásil uvoľnenie mandátu.

3.   Ak gestorský výbor neplánuje do nasledujúcej schôdze Parlamentu žiadnu schôdzu, spravodajca gestorského výboru okamžite preskúma akékoľvek vzdanie sa mandátu, ktoré bolo riadne oznámené. Ak by malo zdržanie pri posudzovaní oznámenia negatívne následky, spravodajca postúpi vec predsedovi výboru so žiadosťou, aby podľa odseku 2:

-   bol predseda Parlamentu informovaný v mene výboru, že sa môže vyhlásiť uvoľnenie mandátu, alebo

-   bola zvolaná mimoriadna schôdza výboru na preskúmanie konkrétnych problémov, ktoré zistil spravodajca.

4.   Ak príslušné orgány členských štátov alebo Únie alebo dotknutý poslanec oznámi predsedovi Parlamentu, že došlo k vymenovaniu alebo zvoleniu do funkcie, ktoré je nezlučiteľné s funkciou poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 7 ods. 1 alebo 2 aktu z 20. septembra 1976, predseda Parlamentu to oznámi Parlamentu, ktorý vyhlási, že mandát sa uvoľnil od dátumu vzniku nezlučiteľnosti.

Ak príslušné orgány členských štátov oznámia predsedovi Parlamentu zánik mandátu poslanca Európskeho parlamentu buď v dôsledku dodatočnej nezlučiteľnosti stanovenej právom tohto členského štátu v súlade s článkom 7 ods. 3 aktu z 20. septembra 1976, alebo v dôsledku straty mandátu poslanca podľa článku 13 ods. 3 uvedeného aktu, predseda Parlamentu informuje Parlament, že mandát tohto poslanca zanikol v deň, ktorý uviedli príslušné orgány členského štátu. Pokiaľ takýto deň nebol uvedený, dňom zániku mandátu je deň oznámenia, ktoré vykonal uvedený členský štát.

5.   Keď orgány členských štátov alebo Únie informujú predsedu Parlamentu o zamýšľanom poverení poslanca, predseda Parlamentu zverí gestorskému výboru otázku zlučiteľnosti navrhovaného poverenia s aktom z 20. septembra 1976 a informuje Parlament, poslanca a príslušné orgány o záveroch prijatých uvedeným výborom.

6.   Keď Parlament potvrdí uvoľnenie mandátu, predseda Parlamentu o tom informuje príslušný členský štát a požiada ho, aby bezodkladne obsadil uvoľnené miesto.

7.   Parlament môže vyhlásiť preskúmavané vymenovanie za neplatné alebo môže odmietnuť potvrdiť uvoľnenie mandátu, ak sa zdá, že prijatie alebo zánik mandátu sa zakladajú na vecných nepresnostiach alebo neplatnom súhlase.

Posledná úprava: 15. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia