Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Januari 2021
EPUB 145kPDF 661k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 1 : EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 4 : Mandatets varaktighet

1.   En ledamots mandat börjar och slutar i enlighet med artiklarna 5 och 13 i akten av den 20 september 1976.

2.   Varje ledamot som begär entledigande ska anmäla detta till talmannen tillsammans med angivande av det datum från vilket entledigandet ska gälla, vilket inte får vara senare än tre månader efter anmälan. Anmälan ska ske i form av ett skriftligt protokoll som upprättas i närvaro av generalsekreteraren eller generalsekreterarens företrädare. Det ska undertecknas av generalsekreteraren och den berörda ledamoten samt omgående överlämnas till ansvarigt utskott, vilket ska ta upp det på föredragningslistan till sitt första sammanträde efter det att handlingen mottagits.

Om det ansvariga utskottet anser att en begäran om entledigande är förenlig med akten av den 20 september 1976, ska platsen förklaras vakant från det datum som den avgående ledamoten uppgett i det skriftliga protokollet, och talmannen ska underrätta parlamentet om detta.

Om det ansvariga utskottet anser att en begäran om entledigande inte är förenlig med akten av den 20 september 1976, ska det föreslå att parlamentet inte ska förklara platsen vakant.

3.   Om det ansvariga utskottet inte har något sammanträde inplanerat före nästföljande sammanträdesperiod ska det ansvariga utskottets föredragande omedelbart granska en vederbörligen anmäld begäran om entledigande. Om granskningen visar att en försening skulle kunna få skadliga följder ska föredraganden hänvisa frågan till utskottets ordförande med en begäran, enligt punkt 2, om att

-   talmannen på utskottets vägnar ska underrättas om att platsen får förklaras vakant, eller att

-   ett extra utskottssammanträde ska sammankallas för att behandla särskilda problem som föredraganden har konstaterat.

4.   Om medlemsstaternas eller unionens behöriga myndigheter eller ledamoten i fråga underrättar talmannen om att ledamoten tilldelats ett uppdrag eller valts till ett ämbete som är oförenligt med uppdraget som ledamot av parlamentet enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 20 september 1976 ska talmannen underrätta parlamentet, som ska förklara att platsen är vakant från det datum då oförenhetligheten uppstår.

Om en ansvarig myndighet i en medlemsstat meddelar talmannen att mandatet för en ledamot av Europaparlamentet upphört till följd av antingen en ytterligare oförenlighet som fastställts i lagen i den medlemsstaten i enlighet med artikel 7.3 i akten av den 20 september 1976 eller tillbakadragande av ledamotens mandat i enlighet med artikel 13.3 i den akten, ska talmannen meddela parlamentet att mandatet för den ledamoten upphört den dag som medlemsstatens behöriga myndigheter angett. Om inget sådant datum anges ska mandatet anses ha upphört från och med datumet för meddelandet från den berörda medlemsstaten.

5.   Om medlemsstaternas eller unionens myndigheter underrättar talmannen om ett uppdrag som de ämnar anförtro en ledamot, ska talmannen hänvisa frågan om huruvida uppdraget är förenligt med akten av den 20 september 1976 till ansvarigt utskott samt underrätta parlamentet, den berörda ledamoten och de berörda myndigheterna om utskottets slutsatser.

6.   När parlamentet förklarat att en plats är vakant ska talmannen underrätta den berörda medlemsstaten och uppmana den att utan dröjsmål tillsätta den vakanta platsen.

7.   Om det konstateras att godkännandet eller upphävandet av mandatet grundas på felaktigheter i sak eller bristande samtycke får parlamentet ogiltigförklara det mandat som är under prövning eller låta bli att förklara platsen vakant.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy