Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 47 : Искания до Комисията за представяне на предложения

1.   Съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз Парламентът може да поиска от Комисията да внесе всякакво подходящо предложение за приемане на нов акт или за изменение на действащ акт. Парламентът прави това, като приема резолюция въз основа на доклад по собствена инициатива на компетентната комисия, изготвен в съответствие с член 54. Резолюцията се приема с мнозинство от всички членове на ЕП при окончателното гласуване. Едновременно с това Парламентът може да определи срок за внасяне на предложението.

2.   Всеки член на Парламента може да внесе предложение за акт на Съюза в рамките на правото на инициатива на Парламента съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Такова предложение може да се внесе съвместно от най-много 10 членове на ЕП. В предложението се посочва правното основание за неговото внасяне, като предложението може да бъде придружено от изложение на мотивите от не повече от 150 думи.

Предложението се внася чрез председателя на Парламента, който проверява дали са изпълнени правните изисквания. Той може да отнесе предложението за изготвяне на становище относно целесъобразността на неговото правно основание до компетентната за такава проверка комисия. Ако председателят определи предложението за допустимо, той обявява това на пленарно заседание и разпределя предложението на комисията, компетентна по въпроса.

Преди да бъде разпределено на комисията, компетентна по въпроса, предложението се превежда на тези официални езици, които председателят на тази комисия счете за необходими за предварителното разглеждане.

В срок от три месеца след разпределянето на предложението и след като е дала на авторите му възможност да бъдат изслушани, комисията, компетентна по въпроса, взема решение относно последващите действия.

Авторите на предложението се споменават поименно в заглавието на доклада.

3.   В резолюцията на Парламента се посочва подходящото правно основание и се отправят препоръки относно съдържанието на исканото предложение.

4.   Когато предложението има финансови последици, Парламентът посочва начините за осигуряване на необходимите финансови средства.

5.   Комисията, компетентна по въпроса, следи за хода на подготовката на всяко предложение за акт на Съюза, което се изготвя по нарочно искане на Парламента.

6.   Съветът на председателите на комисии следи редовно за спазването от страна на Комисията на параграф 10 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, съгласно който Комисията трябва да отговори на искания за внасяне на предложения в рамките на три месеца, като приеме конкретно съобщение, посочващо последващите действия, които възнамерява да предприеме. Съветът на председателите на комисии докладва редовно на Председателския съвет относно този мониторинг.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност