Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Iανουάριος 2021
EPUB 193kPDF 896k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47 : Αίτημα προς την Επιτροπή για την εκ μέρους της υποβολή προτάσεως

1.   Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να του υποβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κατάλληλη πρόταση για την έκδοση νέων ή την τροποποίηση υφισταμένων πράξεων. Το Κοινοβούλιο το πράττει με την έγκριση ψηφίσματος βάσει έκθεσης πρωτοβουλίας της αρμόδιας επιτροπής, που καταρτίζεται κατά το άρθρο 54. Το ψήφισμα εγκρίνεται κατά την τελική ψηφοφορία με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί ταυτόχρονα να ορίσει προθεσμία για την υποβολή της πρότασης.

2.   Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση για πράξη της Ένωσης στο πλαίσιο του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου κατά το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση αυτή μπορεί να κατατεθεί από κοινού από 10 το πολύ βουλευτές. Η πρόταση καθορίζει τη νομική βάση επί της οποίας υποβάλλεται και μπορεί να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση το πολύ 150 λέξεων.

Η πρόταση υποβάλλεται στον Πρόεδρο, ο οποίος ελέγχει κατά πόσον πληρούνται οι νόμιμες απαιτήσεις. Ο Πρόεδρος μπορεί να διαβιβάσει την πρόταση προς γνωμοδότηση ως προς την καταλληλόλητα της νομικής της βάσης στην επιτροπή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο αυτό. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει την πρόταση παραδεκτή, την ανακοινώνει στην Ολομέλεια και τη διαβιβάζει στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Πριν τη διαβίβαση στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, η πρόταση μεταφράζεται σε όσες επίσημες γλώσσες κρίνει αναγκαίες ο πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια συνοπτική εξέταση.

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες εντός τριών μηνών από τη διαβίβαση και αφού δοθεί στους συντάκτες της πρότασης η δυνατότητα ακρόασής τους από αυτήν.

Τα ονόματα των συντακτών της πρότασης αναφέρονται στον τίτλο της έκθεσης.

3.   Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου προσδιορίζει την κατάλληλη νομοθετική βάση και συνοδεύεται από συστάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της ζητούμενης πρότασης.

4.   Εάν η ζητούμενη πρόταση έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις, το Κοινοβούλιο ορίζει τα μέσα για να εξασφαλισθεί επαρκής οικονομική κάλυψη.

5.   Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο κάθε πρότασης νομικής πράξης της Ένωσης που καταρτίζεται μετά από ειδικό αίτημα του Κοινοβουλίου.

6.   H Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών παρακολουθεί τακτικά κατά πόσο η Επιτροπή τηρεί την παράγραφο 10 της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, βάσει της οποίας η Επιτροπή οφείλει να απαντήσει εντός τριών μηνών σε αίτημα για υποβολή προτάσεων, εκδίδοντας ειδική ανακοίνωση όπου θα δηλώνει τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε συνέχεια του αιτήματος. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών υποβάλλει τακτικά έκθεση στη Διάσκεψη των Προέδρων για τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου