Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2021. gada janvāris
EPUB 146kPDF 776k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
1. NODAĻA : LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

47. pants : Prasības Komisijai iesniegt priekšlikumus

1.   Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu Parlaments var prasīt, lai Komisija tam iesniedz visus atbilstošos priekšlikumus par jauna tiesību akta pieņemšanu vai spēkā esošā tiesību akta grozīšanu. Parlaments to prasa, pieņemot rezolūciju, kas balstīta uz atbildīgās komitejas patstāvīgu ziņojumu,  kurš  sagatavots  saskaņā  ar  54. pantu.  Rezolūciju  galīgajā  balsojumā  pieņem  ar Parlamenta deputātu vairākumu. Parlaments var vienlaikus noteikt termiņu šāda priekšlikuma iesniegšanai.

2.   Jebkurš deputāts var iesniegt Eiropas Savienības tiesību akta priekšlikumu saskaņā ar Parlamenta iniciatīvas tiesībām atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantam.

Šādu priekšlikumu var kopīgi iesniegt ne vairāk kā 10 deputāti. Priekšlikumā norāda izmantoto juridisko pamatu, un tam var pievienot paskaidrojumu, kas nav garāks par 150 vārdiem.

Priekšlikumu iesniedz Parlamenta priekšsēdētājam, kurš pārbauda, vai ir ievērotas juridiskās prasības. Viņš var šo priekšlikumu nosūtīt par šādu pārbaudi atbildīgajai komitejai, lai tā sniegtu atzinumu par juridiskā pamata atbilstību. Ja Parlamenta priekšsēdētājs priekšlikumu atzīst par pieņemamu, viņš par to paziņo plenārsēdē un priekšlikumu nosūta par konkrēto jautājumu atbildīgajai komitejai.

Pirms šādas nosūtīšanas par konkrēto jautājumu atbildīgajai komitejai priekšlikumu iztulko tajās oficiālajās valodās, kuras minētās komitejas priekšsēdētājs uzskata par nepieciešamām īsai izskatīšanai.

Par konkrēto jautājumu atbildīgā komiteja lemj par turpmāko rīcību trīs mēnešu laikā pēc nosūtīšanas un pēc tam, kad priekšlikuma sagatavotājiem ir bijusi iespēja tikt uzklausītiem komitejā.

Priekšlikuma autoru vārdus norāda ziņojuma virsrakstā.

3.   Parlamenta rezolūcijā norāda attiecīgo juridisko pamatu, un tai pievieno ieteikumus par pieprasītā priekšlikuma saturu.

4.   Ja pieprasītajam priekšlikumam ir finansiāla ietekme, Parlaments norāda, kā nodrošināt vajadzīgos finanšu resursus.

5.   Par konkrēto jautājumu atbildīgā  komiteja  uzrauga  pēc  Parlamenta  īpašā  pieprasījuma  sagatavotā  Savienības tiesību akta priekšlikuma izstrādi.

6.   Komiteju  priekšsēdētāju  konference  regulāri  uzrauga  to,  vai  Komisija  ievēro  Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 10. punktu, saskaņā ar kuru Komisijai jāsniedz atbildes uz pieprasījumiem iesniegt priekšlikumus, trīs mēnešu laikā pieņemot īpašu paziņojumu, kurā norādīti paredzētie turpmākie pasākumi, kas ir jāveic šajā sakarībā. Komiteju  priekšsēdētāju  konference regulāri ziņo Priekšsēdētāju konferencei par šādas uzraudzības rezultātiem.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 15. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika