Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - januar 2021
EPUB 138kPDF 659k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 1 : ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 47 : Zahteve Komisiji, naj predloži predloge

1.   Parlament lahko v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije od Komisije zahteva, da mu predloži ustrezne predloge za sprejetje novega ali spremembo obstoječega akta. Parlament to stori tako, da sprejme resolucijo na podlagi samoiniciativnega poročila, ki ga pripravi pristojni odbor v skladu s členom 54 tega poslovnika. Resolucija se sprejme z večino vseh poslancev Parlamenta pri končnem glasovanju. Istočasno lahko Parlament določi rok za predložitev takega predloga.

2.   Vsak poslanec lahko na podlagi pravice do pobude Parlamenta v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije vloži predlog akta Unije.

Ta predlog lahko skupaj vloži do deset poslancev. V predlogu se navede pravna podlaga, na kateri temelji, lahko pa se mu priloži obrazložitev, dolga največ 150 besed.

Predlog se predloži predsedniku, ki preveri, ali so izpolnjene pravne zahteve. Predsednik lahko predlog posreduje odboru, pristojnemu za preverjanje pravne podlage, ki o tem izda mnenje. Če predsednik izjavi, da je predlog dopusten, to razglasi na plenarnem zasedanju in ga posreduje vsebinsko pristojnemu odboru.

Pred tem posredovanjem vsebinsko pristojnemu odboru se predlog prevede v tiste uradne jezike, za katere predsednik tega odbora meni, da so potrebni za kratko obravnavo.

Vsebinsko pristojni odbor odloči o nadaljnjem ravnanju v roku treh mesecev po dodelitvi in potem, ko je dal avtorjem predloga možnost, da nagovorijo odbor.

Imena avtorjev predloga se navedejo v naslovu poročila.

3.   V resoluciji Parlamenta se navede ustrezna pravna podlaga, priložijo pa se ji priporočila o vsebini zahtevanega predloga.

4.   Kadar ima predlog finančne posledice, Parlament navede, kako zagotoviti zadostna finančna sredstva.

5.   Vsebinsko pristojni odbor spremlja napredek pri pripravi predlaganega pravnega akta Unije na podlagi posebne zahteve Parlamenta.

6.   Konferenca predsednikov odborov redno spremlja, ali Komisija upošteva odstavek 10 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, po katerem mora Komisija na zahteve odgovoriti v treh mesecih, tako da sprejme posebno sporočilo, v katerem navede, kako namerava ukrepati. Konferenca predsednikov odborov o rezultatih spremljanja redno poroča konferenci predsednikov.

Zadnja posodobitev: 15. januar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov