Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 48 : Разглеждане на правнообвързващи актове

1.   Председателят разпределя предложенията за правнообвързващи актове, получени от други институции или държави членки, на компетентната(-ите) комисия(-и) за разглеждане.

2.   В случай на съмнение, преди да обяви пред Парламента разпореждането си за разпределяне на компетентната комисия, председателят може да представи въпрос относно компетентността пред Председателския съвет. Председателският съвет приема своето решение въз основа на препоръка на Съвета на председателите на комисии или на председателя на Съвета на председателите на комисии в съответствие с член 211, параграф 2.

3.   Компетентната комисия може по всяко време да реши да определи докладчик, който да следи подготвителната фаза на дадено предложение. Тя отделя специално внимание на този въпрос, когато предложението е включено в работната програма на Комисията.

4.   В случай на противоречие между разпоредба на настоящия Правилник за дейността относно второ и трето четене и която и да е друга негова разпоредба, предимство имат разпоредбите относно второ и трето четене.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност