Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Iανουάριος 2021
EPUB 193kPDF 896k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48 : Εξέταση των νομικά δεσμευτικών πράξεων

1.   Ο Πρόεδρος παραπέμπει προτάσεις νομικά δεσμευτικών πράξεων που έχουν διαβιβασθεί από άλλα όργανα ή κράτη μέλη, στην αρμόδια επιτροπή για εξέταση.

2.   Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο Πρόεδρος μπορεί, πριν ανακοινωθεί στο Kοινοβούλιο η παραπομπή στην αρμόδια επιτροπή, να υποβάλλει στη Διάσκεψη των Προέδρων ερώτημα περί αρμοδιότητας. Η Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει την απόφασή της βάσει σύστασης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ή του Προέδρου της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, βάσει του άρθρου 211 παράγραφος 2.

3.   H αρμόδια επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει να ορίσει εισηγητή ο οποίος θα παρακολουθήσει την προκαταρκτική φάση της πρότασης. Θα μεριμνήσει ιδιαιτέρως να το πράξει εάν η πρόταση περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής.

4.   Αν η διάταξη του Κανονισμού σχετικά με τη δεύτερη και την τρίτη ανάγνωση αντίκειται σε άλλη διάταξη του Κανονισμού, υπερέχει η διάταξη η σχετική με τη δεύτερη και την τρίτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου