Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 2 : ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 56 : Становища на комисии

1.   Когато комисията, която първа е била сезирана с даден въпрос, желае да се запознае със становището на друга комисия, или когато друга комисия желае да изложи становището си пред първоначално сезираната комисия, двете комисии могат да поискат от председателя на Парламента да определи едната от тях за водеща, а другата за подпомагаща в съответствие с член 210, параграф 2.

Подпомагащата комисия може да определи докладчик по становище измежду своите членове или постоянните заместници или да изпрати своето становище под формата на писмо от нейния председател.

2.   Когато становището засяга предложение за правнообвързващ акт, становището се изразява в изменения към текста, с който комисията е била сезирана, придружени при необходимост от кратка обосновка. Обосновките се изготвят от автора на измененията и не се подлагат на гласуване. При необходимост подпомагащата комисия може да изложи накратко в писмен вид обосновка на становището като цяло. Такава кратка писмена обосновка се изготвя от докладчика.

Ако становището не засяга предложение за правнообвързващ акт, то се изразява в предлагане на промени към отделни части от предложението за резолюция, внесено от водещата комисия.

Водещата комисия подлага измененията или предложенията за промени на гласуване.

Становищата се ограничават единствено до сферата на компетентност на подпомагащата комисия.

3.   Водещата комисия определя срок, в който подпомагащата комисия следва да представи становището си, за да бъде взето предвид от водещата комисия. Всяка промяна в обявения график се съобщава незабавно от водещата комисия на подпомагащата(‑ите) комисия(‑и). Водещата комисия не съставя окончателни заключения преди изтичането на този срок.

4.   Като алтернатива подпомагащата комисия може да реши да представи своята позиция под формата на изменения, които да бъдат внесени направо във водещата комисия след тяхното приемане. Тези изменения се внасят от председателя на комисията или от докладчика от името на комисията.

5.   Подпомагащата комисия внася измененията, посочени в параграф 4, в рамките на срока за измененията, определен от водещата комисия.

6.   Всички становища и изменения, приети от подпомагащата комисия, се прилагат към доклада на водещата комисия.

7.   Подпомагащите комисии по смисъла на настоящия член не могат да внасят изменения за разглеждане от Парламента.

8.   Председателят и докладчикът на подпомагащата комисия се канят за участие със съвещателен глас в заседанията на водещата комисия, доколкото там се разглеждат въпроси от общ интерес за двете комисии.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност