Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Januar 2021
EPUB 142kPDF 659k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 2 : PROCEDURER I UDVALGENE

Artikel 56 : Udvalgsudtalelser

1.   Ønsker det udvalg, som først har fået forelagt et spørgsmål, at indhente et andet udvalgs udtalelse, eller ønsker et andet udvalg at afgive udtalelse til det første udvalg, kan udvalgene anmode Parlamentets formand om, at det ene udvalg udpeges til korresponderende udvalg og det andet til rådgivende udvalg, jf. artikel 210, stk. 2.

Det rådgivende udvalg kan vælge en ordfører for udtalelse blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere eller sende sine synspunkter i form af en skrivelse fra formanden.

2.   Vedrører udtalelsen et forslag til juridisk bindende retsakt, består den af ændringsforslag til den tekst, der er henvist til udvalget. Sådanne ændringsforslag kan være ledsaget af korte begrundelser. Begrundelserne udfærdiges på forslagsstillerens ansvar og sættes ikke under afstemning. Det rådgivende udvalg kan om nødvendigt forelægge en kort skriftlig begrundelse for udtalelsen som helhed. Denne korte skriftlige begrundelse udfærdiges på den rådgivende ordførers ansvar.

Vedrører udtalelsen ikke et forslag til juridisk bindende retsakt, består den af forslag til dele af beslutningsforslaget fra det korresponderende udvalg.

Det korresponderende udvalg stemmer om disse ændringsforslag eller forslag.

Udtalelserne vedrører kun de spørgsmål, som falder inden for det rådgivende udvalgs sagsområde.

3.   Det korresponderende udvalg fastsætter en frist, inden for hvilken det rådgivende udvalg skal afgive sin udtalelse, hvis det korresponderende udvalg skal tage hensyn til den. Det korresponderende udvalg meddeler straks enhver ændring i tidsplanen til det eller de rådgivende udvalg. Det korresponderende udvalg drager ikke sine endelige konklusioner, før tidsfristen er udløbet.

4.   I stedet kan det rådgivende udvalg vedtage at forelægge sin holdning i form af ændringsforslag, som indgives direkte til det korresponderende udvalg, efter at de er vedtaget. Disse ændringsforslag indgives af formanden eller ordføreren på det rådgivende udvalgs vegne.

5.   Det rådgivende udvalg indgiver de i stk. 4 omhandlede ændringsforslag inden for den frist for ændringsforslag, der er fastsat af det korresponderende udvalg.

6.   Alle udtalelser og ændringsforslag, der vedtages af det rådgivende udvalg, vedføjes som bilag til betænkningen fra det korresponderende udvalg.

7.   Rådgivende udvalg, jf. denne artikel, kan ikke stille ændringsforslag til behandling i Parlamentet.

8.   Formanden og ordføreren for det rådgivende udvalg indbydes til med rådgivende funktion at deltage i det korresponderende udvalgs møder i det omfang, de angår det fælles spørgsmål.

Seneste opdatering: 15. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik