Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2021. gada janvāris
EPUB 146kPDF 776k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
2. NODAĻA : PROCEDŪRA KOMITEJĀ

56. pants : Komiteju atzinumi

1.   Ja komiteja, kurai sākotnēji nodots kāds jautājums, vēlas saņemt citas komitejas atzinumu vai ja cita komiteja vēlas sniegt savu atzinumu komitejai, kurai jautājums sākotnēji nodots, tās var prasīt, lai Parlamenta priekšsēdētājs saskaņā ar 210. panta 2. punktu ieceļ atbildīgo komiteju, bet otru par komiteju, kuras sniedz atzinumu.

Komiteja, kura sniedz atzinumu, var no savu pastāvīgo locekļu vai pastāvīgo aizstājēju vidus iecelt atzinuma sagatavotāju vai nosūtīt savu atzinumu priekšsēdētāja vēstules veidā.

2.   Ja atzinums attiecas uz juridiski saistoša akta priekšlikumu, tajā ietver grozījumus tekstam, kurš nodots komitejai, un, ja vajadzīgs, tiem pievieno īsus pamatojumus. Par šādiem pamatojumiem ir atbildīgs to autors, un par tiem nebalso. Vajadzības gadījumā komiteja, kura sniedz atzinumu, var iesniegt īsu rakstisku pamatojumu par atzinumu kopumā. Par minēto īso rakstisko pamatojumu ir atbildīgs atzinuma sagatavotājs.

Ja atzinums neattiecas uz juridiski saistoša akta priekšlikumu, atzinumā ietver ierosinājumus attiecībā uz atbildīgās komitejas iesniegtā rezolūcijas priekšlikuma daļām.

Atbildīgā komiteja grozījumus vai ieteikumus izvirza balsošanai.

Atzinumi attiecas vienīgi uz tiem jautājumiem, kas ietilpst tās komitejas kompetencē, kura sniedz atzinumu.

3.   Atbildīgā komiteja nosaka termiņu, kurā komitejai, kura sniedz atzinumu, jāsniedz savs atzinums, lai atbildīgā komiteja to varētu ņemt vērā. Atbildīgā komiteja nekavējoties paziņo izmaiņas apstiprinātajos termiņos komitejai vai komitejām, kuras sniedz atzinumu. Atbildīgā komiteja neizsaka secinājumus pirms noteiktā termiņa beigām.

4.   Komiteja, kura sniedz atzinumu, var arī pieņemt lēmumu paust savu nostāju grozījumu veidā — šādus grozījumus pēc to pieņemšanas iesniedz tieši atbildīgajai komitejai. Šos grozījumus komitejas, kura sniedz atzinumu, vārdā iesniedz priekšsēdētājs vai atzinuma sagatavotājs.

5.   Komiteja, kas sniedz atzinumu, 4. punktā minētos grozījumus iesniedz atbildīgās komitejas noteiktajā grozījumu iesniegšanas termiņā.

6.   Visus atzinumus un grozījumus, ko pieņēmusi komiteja, kura sniedz atzinumu, pievieno atbildīgās komitejas ziņojumam.

7.   Komitejas, kuras sniedz atzinumus šā panta izpratnē, nevar iesniegt grozījumus izskatīšanai plenārsēdē.

8.   Tās komitejas priekšsēdētāju un atzinuma sagatavotāju, kura sniedz atzinumu, aicina piedalīties atbildīgās komitejas sanāksmēs ar padomdevēja tiesībām, ciktāl šīs sanāksmes attiecas uz kopīgi izskatāmo jautājumu.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 15. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika