Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Januari 2021
EPUB 145kPDF 661k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 3 : ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDE
AVSNITT 4 - FÖRLIKNING OCH TREDJE BEHANDLINGEN

Artikel 77 : Delegationen till förlikningskommittén

1.   Parlamentets delegation till förlikningskommittén ska bestå av samma antal ledamöter som rådets delegation.

2.   Delegationens politiska sammansättning ska motsvara parlamentets sammansättning av politiska grupper. Talmanskonferensen ska fastställa det exakta antal ledamöter från varje politisk grupp som ska ingå i parlamentets delegation.

3.   Delegationens ledamöter ska utses av de politiska grupperna för varje enskild förlikning, företrädesvis bland det ansvariga utskottets ledamöter, med undantag av tre ledamöter som ska utses som ständiga ledamöter för en tid av tolv månader. De tre ständiga ledamöterna ska utses av de politiska grupperna bland de vice talmännen och ska företräda minst två olika politiska grupper. Det ansvariga utskottets ordförande och föredragande vid andra behandlingen, samt eventuella associerade utskotts föredragande, ska alltid ingå i delegationen.

4.   De i delegationen företrädda politiska grupperna ska utse suppleanter.

5.   Politiska grupper som inte är företrädda i delegationen har rätt att sända var sin företrädare till alla delegationens interna förberedande sammanträden. Om ingen grupplös ledamot ingår i delegationen får en grupplös ledamot närvara vid delegationens alla interna förberedande sammanträden.

6.   Delegationen leds av talmannen eller en av de tre ständiga ledamöterna.

7.   Delegationen ska fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter. Delegationens överläggningar är inte offentliga.

Talmanskonferensen ska fastställa ytterligare procedurregler för arbetet i delegationen till förlikningskommittén.

8.   Delegationen ska meddela parlamentet resultatet av förlikningen.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy