Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Január 2021
EPUB 151kPDF 722k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 100 : Ďalšie postupy udelenia absolutória

Ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu v súlade s článkom 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa uplatnia aj na postup udelenia absolutória:

-   predsedovi Európskeho parlamentu za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu;

-   osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu ostatných  inštitúcií a orgánov Európskej únie, ako sú Rada, Súdny dvor Európskej únie, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov;

-   Komisii za plnenie rozpočtu Európskeho rozvojového fondu;

-   orgánom zodpovedným za riadenie rozpočtu právne nezávislých subjektov, ktoré plnia úlohy Únie, ak ich činnosť podlieha právnym ustanoveniam, ktoré vyžadujú udelenie absolutória Parlamentom.

Posledná úprava: 15. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia