Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 2 : ИЗЯВЛЕНИЯ

Член 135 : Изявления на Европейската централна банка

1.   Председателят на Европейската централна банка се кани да представи пред Парламента годишния отчет на Банката за дейността на Европейската система на централните банки и за паричната политика през предходната и текущата година.

2.   След представянето се провеждат общи разисквания.

3.   Председателят на Европейската централна банка се кани да присъства на заседанията на компетентната комисия най-малко четири пъти годишно, за да направи изявления и да отговори на въпроси.

4.   По тяхно искане или по искане на Парламента председателят, заместник-председателят и останалите членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка се канят да присъстват и на други заседания.

5.   За изслушванията по параграфи 3 и 4 се съставя пълен стенографски протокол.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност