Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 3 : ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Член 136 : Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания

1.   На Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност могат да бъдат задавани въпроси от комисия, политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, като същите могат да отправят искане за включването на тези въпроси в дневния ред на Парламента.

Въпросите се отправят в писмена форма чрез председателя на Парламента. Той незабавно ги внася в Председателския съвет.

Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в проекта на дневен ред в съответствие с член 157. Въпросите, които в срок от три месеца от постъпването им не са включени в проекта на дневен ред, отпадат.

2.   Въпросите към Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен председател на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност се изпращат на адресата най-малко една седмица преди заседанието, в чийто дневен ред е включен съответният въпрос, а въпросите към Съвета се изпращат най-малко три седмици преди тази дата.

3.   Когато въпросите се отнасят до общата политика на сигурност и отбрана, сроковете по параграф 2 не се прилагат и отговорът трябва да бъде даден достатъчно бързо, за да бъде Парламентът надлежно информиран.

4.   Член на ЕП, предварително определен от вносителите на въпроса, го развива в Парламента. Ако този член на ЕП не присъства, въпросът отпада. Отговорът се дава от адресата.

5.   Разпоредбите на член 132, параграфи от 2 до 8 относно внасянето и гласуването на предложения за резолюции се прилагат mutatis mutandis.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност