Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Iανουάριος 2021
EPUB 193kPDF 896k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 139 : Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

1.   Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις πραγματοποιούνται υπό μορφή ερώτησης με αίτημα γραπτής απάντησης που υποβάλλεται στο Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας από πολιτική ομάδα.

2.   Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις είναι γενικού ενδιαφέροντος και υποβάλλονται γραπτώς στον Πρόεδρο. Δεν υπερβαίνουν τις 500 λέξεις. Εφόσον η μείζονος σημασίας επερώτηση συνάδει γενικότερα με τις διατάξεις του Κανονισμού, ο Πρόεδρος τη διαβιβάζει αμέσως στον αποδέκτη ώστε αυτός να απαντήσει γραπτώς.

3.   Υποβάλλονται έως 30 μείζονος σημασίας επερωτήσεις ανά έτος. Η Διάσκεψη των Προέδρων διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των επερωτήσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων, και ουδεμία πολιτική ομάδα υποβάλλει άνω της μίας επερώτησης μείζονος σημασίας μηνιαίως.

4.   Αν ο παραλήπτης δεν απαντήσει στη μείζονος σημασίας επερώτηση εντός έξι εβδομάδων από τη διαβίβασή της σε αυτόν, αυτή εγγράφεται, μετά από αίτημα του συντάκτη της, στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 157 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.

5.   Με τη λήψη της γραπτής απάντησης, εφόσον το ζητήσουν βουλευτές ή μία πολιτική ομάδα ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο μέσο ελάχιστο όριο, η μείζονος σημασίας επερώτηση εγγράφεται στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 157 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.

6.   Ο αριθμός των μείζονος σημασίας επερωτήσεων που συζητούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου συνόδου δεν υπερβαίνει τις τρεις. Εάν, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου συνόδου, ζητηθεί να συζητηθούν άνω των τριών επερωτήσεων μείζονος σημασίας, η Διάσκεψη των Προέδρων τις περιλαμβάνει στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης με τη σειρά με την οποία έλαβε τα αιτήματα προς συζήτηση.

7.   Ένας βουλευτής που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τον συντάκτη, ή από εκείνους που ζητούν τη συζήτηση σύμφωνα με την παράγραφο 5, αναπτύσσει τη μείζονος σημασίας επερώτηση στο Κοινοβούλιο. Αν ο εν λόγω βουλευτής δεν είναι παρών, η μείζονος σημασίας επερώτηση καταπίπτει. Ο αποδέκτης απαντά στην ερώτηση.

Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 132 παράγραφοι 2 έως 8 σε ό,τι αφορά την κατάθεση και ψήφιση προτάσεων ψηφίσματος.

8.   Αυτές οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις, καθώς και οι απαντήσεις τους, αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου