Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Eanáir 2021
EPUB 156kPDF 712k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL V : CAIDREAMH LE hINSTITIUIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE
CAIBIDIL 3 : CEISTEANNA PARLAIMINTEACHA

Riail 140 : Ceisteanna arna ndíriú chuig an mBanc Ceannais Eorpach i gcomhair freagra i scríbhinn

1.   Féadfaidh aon Fheisire uasmhéid de shé cheist i gcomhair freagra i scríbhinn in aghaidh na míosa a dhíriú chuig an mBanc Ceannais Eorpach i gcomhréir le critéir arna leagan síos in iarscríbhinn a ghabhann leis na Rialacha Nós Imeachta seo18. Is ar údair na gceisteanna a bheidh an fhreagracht iomlán as inneachar na gceisteanna sin. (1)

2.   Cuirfear ceisteanna den sórt sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh i scríbhinn. Ar cheisteanna den sórt sin a fháil, tabharfaidh Cathaoirleach an choiste fhreagraigh fógra ina dtaobh don Bhanc Ceannais Eorpach. Is é Cathaoirleach an choiste fhreagraigh a shocróidh saincheisteanna faoi inghlacthacht ceiste. Cuirfear aon chinneadh den sórt sin in iúl don cheistitheoir.

3.   Foilseofar ceisteanna den sórt sin, mar aon leis na freagraí orthu, ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.

4.   Más rud é nach mbeidh freagra faighte ar cheist i gcomhair freagra i scríbhinn laistigh de thréimhse sé seachtaine, féadfar, ar iarraidh ó údar na ceiste, í a chur ar an gclár oibre don chéad chruinniú eile den choiste freagrach le hUachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

(1) Féach Iarscríbhinn III.
An nuashonrú is déanaí: 15 Eanáir 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais