Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Január 2021
EPUB 151kPDF 722k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 3 : PARLAMENTNÉ OTÁZKY

Článok 140 : Otázky na písomné zodpovedanie pre Európsku centrálnu banku

1.   Každý poslanec môže položiť Európskej centrálnej banke najviac šesť otázok mesačne na písomné zodpovedanie v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku (1). Za obsah otázok zodpovedajú výlučne ich autori.

2.   Tieto otázky sa predkladajú písomne predsedovi príslušného výboru. Predseda príslušného výboru tieto otázky potom, čo mu boli predložené, oznámi Európskej centrálnej banke. Predseda príslušného výboru rozhoduje vo veciach týkajúcich sa prípustnosti otázky. Každé takéto rozhodnutie sa oznámi autorovi otázky.

3.   Tieto otázky a odpovede na ne sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.

4.   Ak otázka na písomné zodpovedanie nebola zodpovedaná do šiestich týždňov, môže sa na žiadosť jej autora zaradiť do programu nasledujúcej schôdze príslušného výboru, na ktorej sa zúčastní prezident Európskej centrálnej banky.

(1) Pozri prílohu III.
Posledná úprava: 15. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia