Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 4 : ДОКЛАДИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

Член 142 : Годишни доклади и други доклади на други институции или органи

1.   Годишните доклади и другите доклади на други институции или органи, по отношение на които Договорите предвиждат консултиране с Парламента или за които по силата на други правни разпоредби се изисква становището на Парламента, се разглеждат в доклад, който се представя за обсъждане на пленарно заседание.

2.   Годишните доклади и другите доклади на други институции или органи, които не попадат в приложното поле на параграф 1, се разпределят на компетентната комисия, която ги разглежда и може да внесе кратко предложение за резолюция на Парламента или да предложи изготвянето на доклад по реда на член 54, ако счита, че Парламентът следва да вземе отношение по важен въпрос, обхванат от докладите.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност