Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 5 : РЕЗОЛЮЦИИ И ПРЕПОРЪКИ

Член 143 : Предложения за резолюции

1.   Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на Европейския съюз.

Предложението не може да надвишава 200 думи.

2.   Такова предложение не може:

-   да съдържа решения по въпроси, за които в Правилника за дейността, по-конкретно член 47, се предвиждат други специални процедури и правомощия, или

-   да разглежда въпроси, които са предмет на текущи процедури в Парламента.

3.   Всеки член на ЕП може да внася не повече от едно такова предложение месечно.

4.   Предложението за резолюция се внася до председателя на Парламента, който проверява дали то отговаря на приложимите критерии. Ако председателят на Парламента определи предложението за допустимо, той обявява това на пленарно заседание и разпределя предложението на компетентната комисия.

5.   Компетентната комисия взема решение относно приложимата процедура, която може да включва обединяване на предложението за резолюция с други предложения за резолюции или с доклади; приемане на становище, което може да е под формата на писмо; или изготвяне на доклад съгласно член 54. Компетентната комисия може също така да реши да не предприема никакви действия във връзка с предложението за резолюция.

6.   Решенията на председателя на ЕП, на комисията и на Председателския съвет се съобщават на вносителите на предложението за резолюция.

7.   Докладът, посочен в параграф 5, съдържа текста на предложението за резолюция.

8.   Становищата под формата на писмо, посочени в параграф 5, които са адресирани до други институции на Европейския съюз, им се изпращат от председателя на Парламента.

9.   Предложение за резолюция, внесено в съответствие с параграф 1, може да бъде оттеглено от неговия вносител или вносители, или от първия подписал предложението преди компетентната комисия да е взела решение в съответствие с параграф 5 за съставяне на доклад по предложението.

След като компетентната комисия приеме за разглеждане предложението за резолюция, единствено тя е оправомощена да го оттегли. Компетентната комисия запазва правомощието си да го оттегли до началото на окончателното гласуване в пленарно заседание.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност