Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Iανουάριος 2021
EPUB 193kPDF 896k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 143 : Προτάσεις ψηφίσματος

1.   Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση αυτή δεν μπορεί να περιέχει περισσότερες από 200 λέξεις.

2.   Τέτοια πρόταση ψηφίσματος δεν μπορεί να:

-   περιλαμβάνει τυχόν απόφαση για θέματα, για τα οποία προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, συγκεκριμένα στο άρθρο 47, άλλες ειδικές διαδικασίες και αρμοδιότητες, ή

-   θίγει το αντικείμενο διαδικασιών που είναι εν εξελίξει στο Κοινοβούλιο.

3.   Κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία τέτοια πρόταση ψηφίσματος ανά μήνα.

4.   Η πρόταση ψηφίσματος υποβάλλεται στον Πρόεδρο, ο οποίος ελέγχει κατά πόσον πληρούνται τα εφαρμοστέα κριτήρια. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει την πρόταση ψηφίσματος παραδεκτή, την ανακοινώνει στην Ολομέλεια και τη διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή.

5.   Η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει επί της διαδικασίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την από κοινού εξέταση της πρότασης ψηφίσματος με άλλες προτάσεις ψηφίσματος ή εκθέσεις, την έγκριση γνωμοδότησης, ενδεχομένως υπό μορφή επιστολής, ή τη σύνταξη έκθεσης βάσει του άρθρου 54. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί επίσης να αποφασίσει να μην δώσει συνέχεια στην πρόταση ψηφίσματος.

6.   Οι συντάκτες πρότασης ψηφίσματος ενημερώνονται για τις αποφάσεις του Προέδρου, της επιτροπής και της Διάσκεψης των Προέδρων.

7.   Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 περιλαμβάνει το κείμενο της υποβληθείσας πρότασης ψηφίσματος.

8.   Οι γνωμοδοτήσεις υπό μορφή επιστολής που αναφέρονται στην παράγραφο 5 προς άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο.

9.   Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε βάσει της παραγράφου 1 μπορεί να αποσυρθεί από το συντάκτη ή τους συντάκτες της ή τον πρώτο υπογράφοντα την πρόταση πριν αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή βάσει της παραγράφου 5 για τη σύνταξη έκθεσης επ’ αυτής.

Εάν η πρόταση εγκριθεί με τη μορφή αυτή από την αρμόδια επιτροπή, μόνο η τελευταία έχει πλέον το δικαίωμα να την αποσύρει. Η αρμόδια επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να την αποσύρει ως την έναρξη της τελικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου