Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Jaanuar 2021
EPUB 138kPDF 635k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

V OSA : SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA
5. PEATÜKK : RESOLUTSIOONID JA SOOVITUSED

Artikkel 143 : Resolutsiooni ettepanekud

1.   Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku Euroopa Liidu tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses.

Ettepanek ei tohi olla pikem kui 200 sõna.

2.   Ettepanek ei tohi:

-   sisaldada otsuseid küsimustes, mille jaoks on kodukorras, eelkõige artiklis 47 sätestatud kindel kord ja pädevus, ega

-   käsitleda küsimusi, mida parlamendis parajasti menetletakse.

3.   Iga parlamendiliige võib esitada ainult ühe niisuguse ettepaneku kuus.

4.   Resolutsiooni ettepanek esitatakse presidendile, kes kontrollib, kas see vastab kohaldatavatele kriteeriumidele. Kui president tunnistab ettepaneku lubatavaks, teeb ta selle täiskogul teatavaks ja edastab ettepaneku vastutavale komisjonile.

5.   Vastutav komisjon otsustab, millist menetlust kasutada, muuhulgas võib ta resolutsiooni ettepaneku ühendada teiste resolutsiooni ettepanekute või raportitega, võtta vastu arvamuse (mille võib esitada kirja vormis) või koostada raporti vastavalt artiklile 54. Vastutav komisjon võib otsustada ka resolutsiooni ettepaneku menetlemise lõpetada.

6.   Resolutsiooni ettepaneku autoreid teavitatakse presidendi, vastutava komisjoni ja esimeeste konverentsi otsustest.

7.   Lõikes 5 osutatud raport sisaldab resolutsiooni ettepaneku teksti.

8.   Euroopa Liidu teistele institutsioonidele kirja vormis esitatavad arvamused, millele on osutatud lõikes 5, edastab neile president.

9.   Lõike 1 alusel esitatud resolutsiooni ettepaneku võivad resolutsiooni ettepaneku autor, autorid või esimene allakirjutanu tagasi võtta seni, kuni vastutav komisjon ei ole otsustanud koostada lõike 5 alusel selle kohta raportit.

Kui vastutav komisjon on raporti koostamise otsusega resolutsiooni ettepaneku üle võtnud, on ainult vastutaval komisjonil õigus see tagasi võtta. Tagasivõtmise õigus on vastutaval komisjonil kuni lõpphääletuse alguseni täiskogu istungil.

Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika