Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - tammikuu 2021
EPUB 145kPDF 652k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA V : SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
LUKU 5 : PÄÄTÖSLAUSELMAT JA SUOSITUKSET

143 artikla : Päätöslauselmaesitykset

1.   Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta.

Esitys saa olla enintään 200 sanan pituinen.

2.   Tällainen esitys ei saa

-   sisältää päätöksiä asioista, joiden osalta työjärjestyksessä ja erityisesti sen 47 artiklassa määrätään erityisestä menettelystä tai toimivallasta, tai

-   koskea aihetta, jota käsitellään parlamentissa käynnissä olevassa menettelyssä.

3.   Kukin jäsen voi jättää käsiteltäväksi enintään yhden tällaisen esityksen kuukaudessa.

4.   Päätöslauselmaesitys annetaan puhemiehelle, joka varmistaa, että se täyttää sovellettavat vaatimukset. Jos puhemies toteaa, että esitys voidaan ottaa käsiteltäväksi, hän antaa sen tiedoksi täysistunnossa ja lähettää sen asiasta vastaavaan valiokuntaan.

5.   Asiasta vastaava valiokunta päättää sovellettavasta menettelystä, johon voi kuulua päätöslauselmaesityksen käsittely yhdessä muiden päätöslauselmaesitysten tai mietintöjen kanssa, lausunnon antaminen, mahdollisesti kirjeen muodossa, tai mietinnön laatiminen 54 artiklan mukaisesti. Asiasta vastaava valiokunta voi myös päättää olla ryhtymättä päätöslauselmaesityksen osalta jatkotoimiin.

6.   Päätöslauselmaesityksen laatijoille ilmoitetaan puhemiehen, valiokunnan ja puheenjohtajakokouksen päätöksistä.

7.   Päätöslauselmaesitys sisällytetään 5 kohdassa tarkoitettuun mietintöön.

8.   Puhemies toimittaa muille Euroopan unionin toimielimille niille osoitetut, kirjeen muodossa annetut 5 kohdassa tarkoitetut lausunnot.

9.   Päätöslauselmaesityksen laatija tai laatijat tai sen ensimmäinen allekirjoittaja saavat peruuttaa 1 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämänsä päätöslauselmaesityksen, ennen kuin asiasta vastaava valiokunta on 5 kohdan mukaisesti päättänyt laatia siitä mietinnön.

Sen jälkeen kun valiokunta on ottanut päätöslauselmaesityksen käsiteltäväkseen, valiokunnalla yksin on valta peruuttaa se. Asiasta vastaavalla valiokunnalla on peruuttamisoikeus, kunnes lopullinen äänestys täysistunnossa alkaa.

Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö