Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - styczeń 2021
EPUB 155kPDF 805k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ V : STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI
ROZDZIAŁ 5 : REZOLUCJE I ZALECENIA

Artykuł 143 : Projekty rezolucji

1.   Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności Unii Europejskiej.

Projekt rezolucji nie może przekraczać 200 słów.

2.   Treść takiego projektu rezolucji nie może:

-   zawierać decyzji w sprawach, dla których przyjęcia niniejszy Regulamin przewiduje inną specjalną procedurę i uprawnienia, zwłaszcza te przewidziane w art. 47, ani

-   dotyczyć przedmiotu toczących się w Parlamencie procedur.

3.   Każdy poseł może złożyć jeden taki projekt rezolucji miesięcznie.

4.   Projekt rezolucji przedkładany jest Przewodniczącemu, który sprawdza, czy spełnione zostały obowiązujące kryteria. Jeśli Przewodniczący uzna projekt rezolucji za dopuszczalny, ogłasza to na posiedzeniu plenarnym i przekazuje go właściwej komisji.

5.   Właściwa komisja podejmuje decyzję w sprawie procedury, która może obejmować połączenie projektu rezolucji z innymi projektami rezolucji lub sprawozdaniami; przyjęcie opinii, która może przybrać formę pisma; lub sporządzenie sprawozdania zgodnie z art. 54. Właściwa komisja również zadecydować o niepodejmowaniu działań w związku z projektem rezolucji.

6.   Autorzy projektu rezolucji są powiadamiani o decyzjach Przewodniczącego, komisji i Konferencji Przewodniczących.

7.   Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 zawiera tekst złożonego projektu rezolucji.

8.   Opinie w formie pisma, o których mowa w ust. 5. skierowane do innych instytucji Unii Europejskiej są przekazywane tym instytucjom przez Przewodniczącego.

9.   Projekt rezolucji złożony w oparciu o ust. 1 może zostać wycofany przez jego autora lub autorów lub przez jego pierwszego sygnatariusza przed podjęciem przez właściwą komisję decyzji o sporządzeniu, na podstawie ust. 5, sprawozdania na jego temat.

Jeśli projekt rezolucji został przejęty przez właściwą komisję w tej formie, jedynie ta komisja jest uprawniona do jego wycofania. Prawo do wycofania projektu przysługuje właściwej komisji do momentu rozpoczęcia ostatecznego głosowania na sesji plenarnej.

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności