Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Januari 2021
EPUB 145kPDF 661k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 5 : RESOLUTIONER OCH REKOMMENDATIONER

Artikel 143 : Resolutionsförslag

1.   Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till Europeiska unionens verksamhetsområde.

Förslaget får omfatta högst 200 ord.

2.   Ett sådant förslag får inte

-   innehålla något beslut i frågor för vilka det i denna arbetsordning, särskilt artikel 47, anges andra särskilda förfaranden och behörigheter, eller

-   handla om ämnen som redan är föremål för behandling i parlamentet.

3.   Varje ledamot får lägga fram högst ett sådant förslag i månaden.

4.   Resolutionsförslaget ska inges till talmannen, som ska kontrollera om det uppfyller de tillämpliga kriterierna. Om talmannen förklarar att förslaget är tillåtligt ska han eller hon tillkännage det i kammaren och hänvisa det till det ansvariga utskottet.

5.   Det ansvariga utskottet ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas, vilket får inbegripa  en sammanfogning av resolutionsförslaget med andra förslag till resolution eller med betänkanden, antagandet av ett yttrande, eventuellt i form av en skrivelse, eller utarbetandet av ett betänkande enligt artikel 54. Det ansvariga utskottet får också besluta att inte följa upp resolutionsförslaget.

6.   Författarna till ett resolutionsförslag ska underrättas om talmannens, utskottets och talmanskonferensens beslut.

7.   Det betänkande som avses i punkt 5 ska innehålla resolutionsförslagets text.

8.   Yttranden i form av en skrivelse  som avses i punkt 5, adresserade till andra av Europeiska unionens institutioner, ska översändas till dem av talmannen.

9.   Ett resolutionsförslag som lagts fram i enlighet med punkt 1 får dras tillbaka av författaren, författarna eller den första ledamot som undertecknat förslaget om detta görs innan ansvarigt utskott i enlighet med punkt 5 har beslutat att utarbeta ett betänkande om förslaget.

När ett resolutionsförslag på detta sätt har övertagits av det ansvariga utskottet, har endast det utskottet rätt att dra tillbaka det. Det ansvariga utskottet behåller denna rätt att dra tillbaka förslaget fram till dess att slutomröstningen om förslaget inleds i kammaren.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy